Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2011 / Verfijning Ruimtemodel

Verfijning Ruimtemodel

Uitgave 07-10-2011Voor de verfijning van het ruimtemodel is een zelf ontwikkelde landgebruikkaart op 10 m resolutie geaggregeerd naar klassen en resolutie, en zijn nieuwe groeicijfers uitgewerkt en geschiktheids-, beleids- en toegankelijkheidskaarten gebruikt.

Hierdoor kan het nieuwe model meer effectief worden ingezet om de ruimtelijke ontwikkeling in de MIRA-sectoren Energie, Handel & diensten, Industrie en Huishoudens te beschrijven. Vijf indicatoren werden opgesteld en berekend met het verfijnde model: versteningsgraad, dichtheid bevolking en tewerkstelling; bevolking in niet-gezuiverd gebied, bevolking in overstromingsgebied, omzetting van open en versteende ruimte.

Het rapport herneemt het referentiescenario uit de Milieuverkenning 2030 maar met de bijgewerkte landgebruikskaart. De onderzoekers concluderen dat het toekomstige landgebruik in Vlaanderen uit de Milieuverkenning 2030 gelijk blijft: er zal sprake zijn van een verdergaande verstening ten koste van de landbouw, het areaal groene ruimte neemt significant toe hoewel het areaal per inwoner nauwelijks wijzigt, en er is sprake van een beperkte groei in de categorie bedrijventerreinen, zij het sterker. De belangrijkste verschillen met de eerdere versie van het ruimtemodel doen zich voor in de sterkere achteruitgang in de categorieën overige open ruimte en onbeheerde natuur, ook is er sprake van een lichtere achteruitgang in de categorie landbouw. Het bleek goed mogelijk een ruimtelijk en temporeel realistisch modelgedrag te bereiken, onder meer voor wat betreft de uitbreiding van grote steden en bedrijventerreinen gedurende de periode 2005-2030 en het verdwijnen van landbouwgebied.

Er wordt ingezoomd op spreiding en tewerkstelling van de bevolking tot 2030. Daarnaast wordt ook bebouwing in overstromingsgebieden begroot, rekening houdende met de recente overstromingsgebieden zoals afgebakend tot en met 2010. Tot slot wordt de toename van de bebouwde ruimte en de ruimte met bodemafdichting (versteningsgraad) tot 2030 becijferd.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2011/08 en VITO 2011/RMA/R/212

onderzoekers: Inge Uljee, Leen Van Esch, Jean-Luc de Kok, Lien Poelmans, Guy Engelen, VITO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door