Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2011 / 13 % van Vlaamse bodem afgedicht

13 % van Vlaamse bodem afgedicht

Uitgave 02-05-2011Het nieuwe MIRA-onderzoeksrapport Bodemafdichting actualiseert de gegevens over bodemafdichting in Vlaanderen. Dit omvat het vervolledigen van zowel de tijdsreeks bruto-bebouwing (1990-2009) als de bodemafdichtingskaart van Vlaanderen met de ontbrekende kaartbladen in Antwerpen en Limburg.

De bruto-bebouwing geeft het aantal hectaren waarin minstens één element van bebouwing voorkomt: huizen, appartementen, handels- en industriegebouwen, etc. Tussen 1990 en 2009 nam de bruto-bebouwing in Vlaanderen toe met 3,2 %, hoofdzakelijk in de nabijheid van bestaande bebouwing.

Om voor heel Vlaanderen het aandeel verharde oppervlakte in te schatten, is een bodemafdichtingskaart opgemaakt. Deze kaart geeft de bodemafdichting per km2 weer. Voorbeelden van afdichting zijn bebouwing maar ook parkings, wegen en het spoor- en waterwegennet. De Vlaamse bodem is voor 13 % afgedicht. Hoge afdichtingspercentages komen voor in de Vlaamse Ruit (Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel), langs transportassen (E17, E40, E314, E313, Albertkanaal, etc.) en langs de kustlijn. De Westhoek, Zuid-Limburg en het Meetjesland zijn gebieden met een relatief laag afdichtingspercentage.

De moeilijk omkeerbare afdichting van de Vlaamse bodem heeft verschillende ongunstige gevolgen, niet alleen voor de plaats zelf, maar ook voor de omliggende terreinen. Mogelijke gevolgen zijn overstromingen, watergebrek in diepere grondlagen, verlies van bodemfuncties en versnippering.

Figuur: Verfijnde bodemafdichtingskaart van Vlaanderen per km2

Kaart Verfijnde bodemafdichtingskaart van Vlaanderen per km2 (2011)

                      

Bron: VMM, MIRA, op basis van gegevens KU Leuven

Actualisatie MIRA Achtergronddocument Bodem

MIRA achtergronddocumenten bundelen kennis en informatie die als basis dienen voor het opmaken van milieu-indicatoren. Ze bieden dan ook een handig overzicht van de beschikbare kennis over het onderwerp in Vlaanderen.

Het geactualiseerde achtergronddocument Bodem beschrijft de kwaliteit en de functies van de Vlaamse bodem en behandelt de milieuverstoringen van die bodem. Bodemdegradatie door één of meerdere verstoringen kan leiden tot het verlies van bodemfuncties, met (grote) gevolgen voor mens, natuur en economie. Per type bodemverstoring worden de omvang en de gevolgen beschreven en becijferd met indicatoren. Verschillende thema’s komen aan bod:

• Organische stof in de landbouwbodem
• Erosie
• Bodemverdichting in de landbouw
• Biodiversiteit in de bodem
• Bodemafdichting of verstening
• Bodemverontreiniging

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2011/04

onderzoekers: Annelies De Meyer, Diederik Tirry, Hubert Gulinck, Jos Van Orshoven, KU Leuven

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door