Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2010 / Verzurende depositie en overschrijding kritische lasten - Visionair scenario Milieuverkenning 2030

Verzurende depositie en overschrijding kritische lasten - Visionair scenario Milieuverkenning 2030

Uitgave 15-10-2010Verzurende deposities in intensief landbouwgebied zelfs bij visionair scenario problematisch. Het MIRA-onderzoeksrapport ‘Verzurende depositie en overschrijding kritische lasten - Visionair Scenario Milieuverkenning 2030’ beschrijft de verwachte verzurende depositie in Vlaanderen volgens het visionaire scenario (VISI) van de Milieuverkenning 2030.

Volgens dit scenario wordt de depositiedoelstelling tegen 2030 van 1 400 Zeq/ha.jaar uit het MINA-plan 3+ gemiddeld over Vlaanderen tijdig behaald. Ook de kritische last verzuring wordt bijna niet meer overschreden in 2030. De kritische last vermesting wordt wel nog in een kwart van de oppervlakte natuur overschreden in 2030.
Uit de spreiding van de verzurende depositie over Vlaanderen blijkt echter dat het visionaire scenario nog niet ambitieus genoeg is om tijdig de depositiedoelstelling 2030 te behalen in gebieden met intensieve landbouw, zoals West-Vlaanderen en de Noorderkempen.

Spreiding totale depositie volgens het VISI-scenario (Vlaanderen, 2030)
Kaart verzurende depositie bij visionair scenario 2010

De studie toont verder aan dat de ammoniumdepositie een steeds groter deel zal uitmaken van de totale verzurende depositie (tot 55 % in 2030). En deze ammoniumdepositie is voor twee derden het gevolg van ammoniakemissies door de Vlaamse landbouw. Dit pleit dan ook voor aanvullende, gebiedsgerichte maatregelen in Vlaanderen om de ammoniakemissie uit de landbouw verder te beperken. In de mestverwerking is nog ruimte voor emissie-armere technieken, mits verdere evolutie in best beschikbare technologie.

De depositie van zwaveloxiden (voornamelijk afkomstig van de sectoren industrie en energie) en stikstofoxiden (voornamelijk afkomstig van de sector transport) is voor ongeveer de helft afkomstig van import van buiten Vlaanderen. Enkel een degelijk internationaal beleid kan hierop een antwoord bieden.
Hoofdconclusie van de studie is dat zowel op Vlaams als op internationaal niveau maatregelen genomen moeten worden voor het verminderen van de totale verzurende emissies.

Aandeel van de sectoren en niet-Vlaamse import in de totale verzurende depositie volgens het VISI-scenario (Vlaanderen, 2020)

Taart verzurende depositie bij visionair scenario 2010

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2010/04

onderzoekers: Felix Deutsch, Nele Veldeman, VITO en Hilde Buysse, David Celis, Philip Van Avermaet, Line Vancraeynest, Stijn Overloop, VMM

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.