Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2006 / Verkennende studie naar prijs- en inkomenselasticiteiten van milieugerelateerde goederen en diensten in Vlaanderen

Verkennende studie naar prijs- en inkomenselasticiteiten van milieugerelateerde goederen en diensten in Vlaanderen

Uitgave 30-11-2006Binnen dit verkennend onderzoek werd beleidsrelevante informatie ingezameld betreffende prijs- en inkomenselasticiteiten van milieugerelateerde goederen en diensten. Bij de start van de studie werden een aantal algemene milieuthema’s afgebakend waarop het onderzoek zich specifiek richt: watergebruik, energiegebruik, transport en afval.

Binnen deze milieuthema’s diende voor elasticiteiten m.b.t. de volgende concrete beleidsvragen meer gedetailleerd literatuuronderzoek te gebeuren:

  • Elasticiteiten m.b.t. watergebruik:
    * Elasticiteiten in het kader van een gedifferentieerde heffing (per laag en per gebied) op grondwater;
    * Elasticiteiten in het kader van huishoudelijk watergebruik.
  • Elasticiteiten m.b.t. transport, meer bepaald in het kader van een aanpassing van de Belasting op Inverkeerstelling en de verkeersbelasting, in functie van de milieueigenschappen van de (personen- en vracht)wagen.
  • Elasticiteiten m.b.t. energie, meer bepaald voor elektriciteit- en brandstofverbruik in de residentiële sector.

Gezien prijselasticiteiten in een milieucontext relevanter beschouwd kunnen worden dan inkomenselasticiteiten, wordt in dit onderzoek meer nadruk gelegd op het eerstgenoemde type elasticiteiten.

Voor elk type onderzoek naar elasticiteiten van milieugoederen zijn idealiter paneldata nodig waarin lange termijn evoluties opgevangen kunnen worden en waarbij uitgebreid gevraagd wordt naar socio-economische en -demografische variabelen. In functie van de te onderzoeken beleidsvragen en de beschikbare budgetten, kan dan een meer gedetailleerde enquête overwogen worden.

Meer in het algemeen kan aanbevolen worden dat verder onderzoek nodig is naar elasticiteiten voor alle milieugoederen (niet alleen voor de goederen die specifiek aandacht kregen in het kader van dit onderzoek, maar ook bv. voor water- en luchtemissies) en tevens voor hun milieuvriendelijke alternatieven (bv. aankoop van milieuvriendelijke(re) voertuigen, aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, gebruik van openbaar vervoer, hemelwatergebruik).

In het kader van het onderzoek werden 2 gevalstudies uitgewerkt: voor Vlaanderen, enerzijds rond elasticiteiten m.b.t. huishoudelijk watergebruik en anderzijds rond elasticiteiten m.b.t. transport.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2006/10

onderzoekers: Sarah Bogaert, Lieven De Smet, Frederik Verdonck, Karl Van Biervliet, Ecolas en Steven Logghe, Laurent Franckx, TM Leuven en Johan Eyckmans, Simon De Jaeger, EHSAL

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door