Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2006 / Bouw en ontwikkeling van SAVER-LEAP als tool voor scenario-analyses van energiegebruik en -emissies

Bouw en ontwikkeling van SAVER-LEAP als tool voor scenario-analyses van energiegebruik en -emissies

Uitgave 31-05-2006Bouw en ontwikkeling van SAVER-LEAP als tool voor scenario-analyses van energiegebruik en -emissies: beschrijving van methoden, data en veronderstellingen met een concrete toepassing op de sector handel & diensten in Vlaanderen

Ter voorbereiding van het komende MIRA-S scenariorapport kreeg STEM de opdracht om voor de sector ‘handel en diensten’ een scenario-definitiemodel te ontwikkelen dat moet toelaten om verschillende door de gebruiker te definiëren beleidsscenario’s door te rekenen tot het energiegebruik per type energiedrager en de hierbij horende milieudruk, waaronder de uitstoot van broeikasgassen. Bij de bouw van het model wordt gebruik gemaakt van de analysetechniek ‘energy accounting’, die toelaat om bij de analyse van de eindenergievraag rekening te houden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten, en bijgevolg ruimte te laten voor zowel expertenoordeel als formele wiskundige modellen.

Tijdens de loop van het project is beslist gebruik te maken van een bestaande tool, met name LEAP. LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning system) is een scenario-gebaseerd energie-milieu modelleringsgereedschap ontwikkeld door het Stockholm Environment Institute (SEI) uit Boston voor de analyse van energie- en milieuscenario’s.

LEAP dient verschillende doeleinden:

  • Als een databank biedt het een alomvattend systeem voor het bijhouden van energiegegevens van een regio;
  • Als een forecasting-gereedschap biedt het de gebruiker de mogelijkheid projecties te maken inzake energieaanbod en -vraag over een lange tijdshorizon;
  • Als een beleidsinstrument simuleert en beoordeelt het de (fysische, economische en milieugebonden) effecten van alternatieve energieprogramma’s, investeringen of actieplannen.

In dit rapport beperken we ons tot een vraaganalyse van de sector Handel & Diensten, en bijhorende milieu-analyse.

De dataset voor het basisjaar of refentiejaar heet in LEAP “Current Accounts” (de “courante rekeningen” van de energieboekhouding van een regio). We gebruiken als basisjaar of referentiejaar het jaar 2003. Deze dataset is – per definitie – “gegeven”. Omdat zeer veel gegevens voor Vlaanderen ontbreken moeten we de dataset of “Current Accounts” reconstrueren op basis van de data die wel beschikbaar zijn. Omdat de reconstructie van de “Current Accounts” met zoveel onzekerheden gepaard gaat, hebben we een rekenblad (SAVER) ontwikkeld dat toelaat om het grote aantal assumpties later eventueel nog aan te passen, zonder dat we deze aanpassingen rechtstreeks in LEAP moeten invoeren. De belangrijkste reden voor het gebruik van SAVER (Scenario Analyse Vlaamse Energievraag Realistisch bekijken) is er voor te zorgen dat de “Current Accounts” steeds consistent blijven met de (schaarse) data die we wel bezitten.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2006/04

onderzoekers: Johan Couder, Aviel Verbruggen, UA

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.