Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2006

2006

Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen (2004)

De studie omvat de ontwikkeling van indicatoren in verband met de internalisering van externe kosten ten gevolge van wegverkeer in Vlaanderen, met name in welke mate deze schadekosten geïnternaliseerd zijn in de prijs die de consumenten in Vlaanderen betalen voor wegvervoer. Externe kosten van wegverkeer bestaan uit de schadekosten die samenhangen met luchtverontreiniging, klimaatverandering, geluid, congestie, (kans op) ongevallen, schade aan het wegdek. Eventuele andere externe kosten werden niet opgenomen.

Waterbeschikbaarheid, waterconsumptie en water-exploitatie-index in Vlaanderen

Deze voorliggende studie werd uitgeschreven omdat de VMM (MIRA-team) jaarlijks geconfronteerd wordt met een slechte score van België bij de Europese / internationale indicatoren rond waterbeschikbaarheid en -exploitatie en omdat er hier geen eenduidige verklaring voor is. Daarnaast is er voor de MIRA-rapportage in het bijzonder ook nood aan een voor Vlaanderen relevante indicator die de waterbeschikbaarheid en -consumptie in Vlaanderen jaarlijks opvolgt.

Scenario’s voor de reductie van erosie en sedimentaanvoer in Vlaanderen

De Vlaamse waterlopen kampen met een overmaat aan (zwaar) vervuild sediment. In sommige gevallen kan die aanslibbing de bevaarbaarheid in het gedrang brengen of wateroverlast veroorzaken. Vervuilde waterbodems hebben bovendien een negatieve impact op de ecosystemen in en rond het water en hypothekeren in bepaalde gevallen ook de verdere verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit.

Worldwide environmental impacts of consumption and production in Flanders: feasibility of an environmental input-output model for Flanders

Voorliggend onderzoek (report in English) heeft tot doel de mogelijkheden en beperkingen van een Vlaams input-output model met milieuextensies gedetailleerd in kaart brengen, knelpunten en suggesties op te lijsten voor verdere ontwikkeling van het ‘Vlaamse’ model, en indicatoren voor materiaalgebruik, emissies en milieu-impact per productiesector en/of consumptiedomein te bepalen.

Geurhinder door verkeer

Het verkeer is een belangrijke bron van een groot aantal stoffen die onze lucht vervuilen. In Vlaanderen is de verwevenheid van verkeersinfrastructuur en leefomgeving groot en een steeds toenemend verkeersvolume leidt ertoe dat de blootstelling van de bevolking aan de vervuiling door verkeer aanzienlijk is.

Dynamische modellering van streeflasten verzuring voor bossen in Vlaanderen

Voor het bos- en natuurbeleid is het belangrijk te weten hoe hoog de atmosferische depositie van stikstof (N) en zwavel (S) mag zijn om nadelige gevolgen van verzuring van bosbodems te vermijden. In dit onderzoek werden daarom streeflasten voor verzuring bepaald voor Vlaamse bossen volgens de gestandaardiseerde methodiek van het Coordination Center for Effects (UBA, 2004).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door