Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2005 / Actualisering en analyse van het watergebruik van de huishoudens, de industrie (kleinverbruikers), de sector landbouw en de sector handel & diensten in Vlaanderen (1991-2003)

Actualisering en analyse van het watergebruik van de huishoudens, de industrie (kleinverbruikers), de sector landbouw en de sector handel & diensten in Vlaanderen (1991-2003)

Uitgave 30-09-2005Deze studie heeft als doel het watergebruik in Vlaanderen tijdens de periode 1991-2003 te analyseren. De studie zal als onderbouw dienen voor het MIRA-T rapport 2005, met name enerzijds voor het thema ‘Verstoring van de waterhuishouding’ en anderzijds om de milieudruk van de verschillende sectoren te bepalen.

Er wordt een onderscheid gemaakt naar de toepassing van het water en naar de bron van het water. Inzake toepassing onderscheidt men:

  • koelwatergebruik
  • watergebruik = alle andere watertoepassingen (proceswater, sanitair water, irrigatiewater, opname in het product, reinigingswater, etc.)

Inzake mogelijke bronnen onderscheidt men:

  • leidingwater
  • grondwater
  • oppervlaktewater
  • hemelwater
  • ander water (water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf, etc.)

De som van het watergebruik (gedefinieerd als het watergebruik voor alle toepassingen behalve koeling) en het koelwatergebruik is derhalve gelijk aan de som van alle bronnen. Oppervlaktewater wordt vaak gebruikt als koelwater; daarom wordt in deze tekst ook het oppervlaktewatergebruik voor alle toepassingen, behalve koeling, aangegeven als “oppervlaktewater excl. koelwater”.

Het watergebruik wordt enkel berekend voor de volgende sectoren en dit volgens de indeling van sectoren in MIRA-T 2005: sector Huishoudens, sector Landbouw, sector Handel & diensten. Bij de verdere indeling van elke sector in subsectoren wordt rekening gehouden met de voorgestelde indeling in MIRA-T 2005 en de pragmatische mogelijkheden tot onderverdeling van de beschikbare gegevens.

Daarnaast wordt getracht een recentere inschatting te maken van het grondwater- en hemelwatergebruik bij de huishoudens. De voorgaande jaren werd immers gebruik gemaakt van kengetallen zoals opgenomen in de studie Waterprognose (Aminal, afdeling Water; 2002).

In tegenstelling tot vorige jaren, dient geen volledige analyse van de sector Industrie uitgevoerd te worden. Enkel voor de industriële kleinverbruikers werd gevraagd de cijfers te actualiseren.

Voor de twee subsectoren in de sector Handel & diensten wordt tevens een meer diepgaand onderzoek uitgevoerd naar het watergebruik aan de hand van alle bedrijven die in de periode 1995-2003 continu geregistreerd werden.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2005/05

onderzoekers: Inge Van Tomme, Renaat De Sutter, Ecolas

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door