Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2004 / Het driesporen-mestbeleid: evaluatie en toekomstverkenning

Het driesporen-mestbeleid: evaluatie en toekomstverkenning

Uitgave 31-12-2004Het onderhavig onderzoek beoogt de effecten van de verschillende beleidsinstrumenten en bedrijfsmaatregelen volgens de drie sporen van het mestbeleid te kwantificeren.

Hierbij is het van belang om niet alleen te focussen op de mate waarin de mestoverschotten weggewerkt worden, maar tevens na te gaan in hoeverre die vermindering van de mestoverschotten ook leidt tot een daadwerkelijke vermindering van de milieudruk. De analyse volgens de drie sporen moet tevens toelaten om hun onderlinge samenhang kritisch te analyseren. Tenslotte moet de effectiviteit- en coherentieanalyse toelaten om de nodige terugkoppeling te bieden voor verdere beleidsaanpassingen.

De drie sporen zijn:

  • maatregelen aan de bron
  • verbeterd meststoffengebruik
  • mestverwerking en -export

In het tweede hoofdstuk worden de analyseopzet, de rekenmethode en de uitgangspunten verduidelijkt. De analyse bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden, voor drie referentiejaren, de mestoverschotten berekend. De resultaten hiervan worden in hoofdstuk 3 besproken en getoetst aan de te realiseren milieudoelstellingen. Vervolgens komt de eigenlijke impactanalyse van de diverse responsmaatregelen aan bod, geordend volgens de drie beleidssporen (hoofdstuk 4). Tenslotte worden enkele conclusies getrokken welke dan eventueel kunnen meegenomen worden als terugkoppeling naar het mestbeleid.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2004/10

onderzoekers: Mieke Vervaet, Ludwig Lauwers, Sonia Lenders, Centrum voor Landbouweconomie en Stijn Overloop, VMM

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door