Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwantiteit / Neerslagtekort

Neerslagtekort

Het neerslagtekort is het verschil tussen de neerslag en de potentiële evapotranspiratie (verdamping). Dit tekort wordt per dag bepaald en maakt een vergelijking tussen de hoeveelheid beschikbaar water (de neerslag) en de dagelijkse potentiële watervraag o.a. door planten (de potentiële evapotranspiratie). Hierdoor kan de indicator ook gebruikt worden als een benadering van de droogtestress bij planten.

Hoewel het neerslagtekort per dag bepaald wordt, is het maar zinvol deze indicator over langere periodes te bekijken. Stress bij planten door te lage waterbeschikbaarheid treedt immers pas op over langere periodes. Daarom wordt het neerslagtekort cumulatief uitgerekend als de som van het dagelijks neerslagtekort berekend over het volledig groeiseizoen (april tot en met september) in een jaar. Wanneer die som kleiner of gelijk aan nul wordt gedurende de berekeningsperiode, blijft het cumulatief neerslagtekort nul.

Bij het gebruik van het cumulatief neerslagtekort als waterstressindicator moet er wel rekening mee gehouden worden dat de indicator een (sterke) vereenvoudiging van het eigenlijke systeem is: niet alle regenval zal immers beschikbaar zijn voor de plant (een deel zal afstromen, doorsijpelen naar de diepere bodemlagen of rechtstreeks verdampen) en de plant zal niet altijd de volledige potentiële evapotranspiratie kunnen realiseren (bv. jonge planten of afrijpende maïs vertonen een geringe evapotranspiratie).

Een trendanalyse is uitgevoerd voor volgende varianten:

• de maximale toename van het cumulatief neerslagtekort over 30 dagen en over 90 dagen (telkens binnen het groeiseizoen);

• de maximale waarde die het cumulatief neerslagtekort tijdens het groeiseizoen in een jaar bereikt.

Daarnaast wordt een antwoord gezocht op de vraag of relatief hoge/lage waarden voor het neerslagtekort recent frequenter/minder frequent voorkomen dan vroeger. Daartoe wordt geteld hoeveel van de 10 en 20 hoogste/laagste waarden in de laatste 100 jaar (1919-2018) dateren uit de laatste 25 jaar (1994-2018).

Evaluatie: Icon negatief
Laatst bijgewerkt: oktober 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Toename cumulatief neerslagtekort

De trendlijnen van de verschillende varianten voor het cumulatief neerslagtekort vertonen vooral sinds begin de jaren ’80 een stijging. Bij de maximale toename van het cumulatief neerslagtekort is de stijging relatief  het grootst (+ 67%). Hoewel de grote variatie op de indicatoren voor neerslagtekort de detectie van trends bemoeilijkt, zijn de verschillen tussen 2018 en het begin van de tijdreeks meestal statistisch significant.

Relatief hoge waarden komen in de laatste 25 jaar frequenter voor dan voordien. Omgekeerd komen relatief lage waarden minder frequent voor. Beide fenomenen dragen bij aan de waargenomen stijging van het cumulatief neerslagtekort.

De dieperliggende oorzaak van deze trends is de toegenomen potentiële evapotranspiratie tijdens het groeiseizoen in combinatie met de neerslaghoeveelheid in het groeiseizoen die de laatste jaren is afgenomen.

 

Meer info

Wat zijn de verwachtingen voor klimaatverandering in Vlaanderen en omgeving voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen? Deze vragen krijgen een antwoord in het MIRA Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen. Aan de hand van scenario’s is de bandbreedte van de verwachtingen tegen 2030, 2050 en zelfs 2100 in beeld gebracht. Daarbij gaat heel wat aandacht naar de mogelijke evolutie van de neerslag en de potentiële evapotranspiratie.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid