Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwantiteit

Waterkwantiteit

Waterkwantiteit

Onder de noemer Waterkwantiteit komen alle kwantitatieve aspecten van het waterbeheer aan bod.

Waterschaarste betekent dat de vraag naar water groter is dan de waterhoeveelheid die op duurzame wijze aan de reserves kan worden onttrokken. Onder droogte daarentegen wordt een tijdelijk verminderde beschikbaarheid van water verstaan, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende neerslag. Daarnaast komt ook de overstromingsproblematiek aan bod. 

De Themabeschrijving Waterkwantiteit vat aan met een beschrijving van de natuurlijke watercyclus en focust vervolgens op de, deels gemeenschappelijke, oorzaken en de gevolgen van waterschaarste en overstromingen. Ten slotte is er ook aandacht voor de effecten van klimaatverandering op de waterhuishouding en dit zowel op wereld- en Europese schaal als op schaal Vlaanderen.  

Scenario's voor Vlaanderen tot 2030, 2050 en zelfs 2100

Wat zijn de verwachtingen voor klimaatverandering in Vlaanderen en omgeving voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen? Deze vragen krijgen een antwoord in het MIRA Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen.

Aan de hand van scenario’s is de bandbreedte van de verwachtingen tegen 2030, 2050 en zelfs 2100 in beeld gebracht. Ze zijn gebaseerd op de meest recente scenario’s uit het 5de Assessment Report van het International Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. Bovendien wordt met behulp van een nieuwe generatie fijnschalige klimaatmodellen voor onze regio nagegaan welke ruimtelijke verschillen in klimaatverandering zich kunnen aftekenen binnen Vlaanderen en omgeving.

Ook de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid (hitte-eilandeffect, luchtkwaliteit) en het waterbeheer (overstromingen, droogtes) krijgen de nodige aandacht, net als de strategieën en acties nodig om de klimaatimpact te beperken.

Tot slot staat dit rapport ook stil bij de dreiging van een plotse omslag in ons klimaat, en hoe om te gaan met de onzekerheden die inherent verbonden zijn met de klimaatscenario’s.

Indicatoren

Verbanden

Er is een sterke interactie tussen Waterkwantiteit en VerzuringVermestingKwaliteit oppervlaktewater en Klimaatverandering:

Verstoring van de waterhuishouding heeft een belangrijke invloed op de bodemeigenschappen:

  • Als gevolg van het ophouden van zuur regenwater (bv. als compensatie voor het niet meer natuurlijk overstromen van valleigebieden) of van de afname van kwel kan bodemverzuring optreden.
  • Een verlaagde grondwaterstand versnelt de mineralisatie van het organische materiaal en kan dus vermesting in de hand werken.

Overmatige grondwaterwinning in ondiepe grondwaterlagen aan de kust kan tot verzilting van deze grondwaterlagen leiden: opwaartse grondwaterstroming zorgt voor een aanvulling van het van nature zoet ondiep grondwater met verzilt grondwater uit de diepe grondwaterlagen.

Klimatologische veranderingen zijn essentieel in de interpretatie van grondwaterpeilveranderingen (verdroging) en overstromingen. In droge en warme periodes van het jaar kan de neerslag aanzienlijk terugvallen en zelfs lager worden dan de gewasverdamping. In dat geval spreken we over natuurlijke (seizoenale) verdroging. In periodes van hoge neerslag kan de bodem verzadigd geraken, waardoor de kans op snellere, oppervlakkige afvoer van water en overstromingen toeneemt.

Publicaties en onderzoeksrapporten


Achtergrondinformatie

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.