Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / Zware metalen in oppervlaktewater

Zware metalen in oppervlaktewater

Metalen zijn per definitie niet afbreekbaar en (bio)accumuleren in het aquatisch milieu. Een aantal ervan is essentieel voor diverse biochemische processen in organismen. Bij hogere concentraties kunnen ze toxisch worden voor waterorganismen. Metalen komen in oppervlaktewater in opgeloste en in gebonden vorm voor. De opgeloste concentraties zijn ecologisch relevanter want in die vorm worden ze gemakkelijker opgenomen door aquatische organismen. Vandaar dat sinds 2010 de opgeloste concentraties gemeten worden en dat de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater voor de opgeloste vorm gelden. Naast de toets aan de norm worden hier ook de resultaten van een statistische trendanalyse per meetplaats gerapporteerd.

Evaluatie: Icon neutraal
Laatst bijgewerkt: januari 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Kobalt, uranium, arseen en nikkel overschrijden het vaakst de normen

In 2017 werd de norm voor kobalt, uranium, arseen en nikkel in respectievelijk 50, 20, 18 en 11 % van de Vlaamse waterlichamen overschreden. Van de door de KRW aangeduide prioritaire stoffen wordt opgelost cadmium aangetroffen in te hoge concentraties in 2 % van de meetplaatsen. De sterke stijging voor nikkel vanaf 2016  kan verklaard worden door een nieuwe, strengere norm die sindsdien van kracht is. Tussen 2016 en 2017 daalde het aantal overschrijdingen voor nikkel terug licht. Verder tekenen zich weinig of geen opvallende evoluties af.

Meer meetplaatsen met gunstige dan ongunstige trends

Voor elk metaal geldt dat meer dan de helft van de geanalyseerde meetplaatsen geen statistisch significante trend vertoont in de periode 2010-2017 en, met uitzondering van zink, dat het percentage meetplaatsen met een significante daling groter is dan het percentage meetplaatsen met een significante stijging. Het percentage meetplaatsen met een significante daling is het grootst voor kobalt en cadmium.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.