Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / Belasting oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten

Belasting oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten

De indicator geeft per sector de vuilvrachten CZV (chemisch zuurstofverbruik), N (stikstof) en P (fosfor) weer die effectief in het oppervlaktewater terechtkomen. Waar relevant wordt dus rekening gehouden met een gedeeltelijke zuivering van lozingen op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. De belasting van het oppervlaktewater wordt ook wel de netto-emissie genoemd.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de belasting van het oppervlaktewater door huishoudens, bedrijven en landbouw. Onder bedrijven vallen de MIRA-sectoren industrie, energie en handel & diensten. Voor landbouw worden enkel de diffuse verliezen van N en P door mestgebruik in rekening gebracht. Die laatste worden modelmatig ingeschat. Recent is een nieuw model ontwikkeld om die diffuse verliezen van de landbouw beter in te schatten maar er zijn enkel resultaten beschikbaar voor 2010, 2011 en 2012.

De cijfers voor atmosferische depositie van totaal stikstof bevatten enkel de atmosferische depositie op niet-landbouwbodems. De atmosferische depositie van stikstof op landbouwbodems werd in rekening gebracht bij de modellering van de diffuse emissies door de landbouw.

Evaluatie: Icon neutraal
Laatst bijgewerkt: oktober 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Belasting oppervlaktewater door huishoudens en bedrijven aanzienlijk gedaald

De huishoudelijke vuilvrachten die de Vlaamse oppervlaktewateren te verwerken krijgen, zijn in de periode 2000-2017 verder  afgenomen door de systematische uitbreiding en verbetering van de openbare waterzuivering. De snelheid waarmee deze daling zich voltrekt, begint wel af te nemen wat te maken heeft met de zuiveringsgraad die de laatste jaren wat trager toeneemt. Ondanks de opmerkelijke daling van de huishoudelijke vuilvrachten hebben de huishoudens nog steeds een belangrijk aandeel in de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en vooral fosfor.

Ook de bedrijven realiseerden een aanzienlijke daling. De dalende belasting van het oppervlaktewater door bedrijven is een gevolg van de inspanningen van de bedrijven zelf en van de uitbouw van de openbare waterzuivering. De laatste jaren is de daling echter veel minder uitgesproken. Opvallend is het kleine aandeel van de bedrijven in de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor.

Het aandeel van de landbouw in de belasting van het oppervlaktewater met fosfor en vooral stikstof is groot. Omdat er voor de verliezen van stikstof en fosfor door mestgebruik in de landbouw enkel data beschikbaar zijn voor 2010, 2011 en 2012 is het te vroeg om de evoluties van die vuilvrachten te bespreken.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid