Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / PCB-concentratie in waterbodems

PCB-concentratie in waterbodems

De fysisch-chemische beoordeling van de waterbodem omvat onder meer een onderzoek naar de aanwezigheid van PCB’s. De indeling in kwaliteitsklassen is gebaseerd op de afwijking ten opzichte van een referentiegehalte. Deze referentiewaarde werd bepaald uit het geometrisch gemiddelde van 12 streng geselecteerde referentiewaterlopen in Vlaanderen. 

Sinds 9/7/2010 zijn er decretale milieukwaliteitsnormen voor waterbodems. Deze normen betreffen steeds individuele stoffen en geen groepsparameters of indices. De normen zijn richtwaarden. Ze bepalen het milieukwaliteitsniveau dat zo veel mogelijk moet worden bereikt of gehandhaafd. Ze gelden niet als saneringscriterium, noch als saneringsdoel. 

Het waterbodemmeetnet bestaat uit een 300-tal meetpunten waarvan jaarlijks ongeveer een kwart bemonsterd wordt. Het duurt dus vier jaar om een volledig beeld van de toestand in Vlaanderen te krijgen. Om de toestand en de trends te beschrijven, wordt hier enkel gebruik gemaakt van de meetplaatsen die in de 4 voorbije meetcylcli een beoordeling kregen. Dat zijn er in totaal 232.
Evaluatie: Icon negatief
Laatst bijgewerkt: oktober 2016
Actualisatie: Vierjaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Geen uitgesproken trend en nog steeds vaak normoverschrijdingen  

De meetresultaten voor de periode 2012-2015 geven aan dat 51 % van de meetplaatsen geen afwijking vertoont ten opzichte van de referentiewaarde voor PCB’s en dus beschouwd wordt als niet verontreinigd. 23 % van de meetplaatsen is licht verontreinigd, 12 % is verontreinigd en 14 % is sterk verontreinigd. Individuele PCB’s geven vaak aanleiding tot overschrijding van de normen. Voor enkele PCB’s is dat zelfs in meer dan de helft van de onderzochte waterbodems het geval.

In de loop van de eerste drie monitoringscycli leek de PCB-vervuiling van de Vlaamse waterbodems langzaam te verbeteren. Maar, de resultaten van de laatste meetcampagne (2012-2015) zijn beduidend slechter dan die van de vorige campagnes. De oorzaak hiervan is onduidelijk. De komende meetcampagnes zal moeten blijken of er sprake is van een echte trendbreuk.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.