Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / PAK-concentratie in waterbodems

PAK-concentratie in waterbodems

De fysisch-chemische beoordeling van de waterbodem omvat onder meer een onderzoek naar de aanwezigheid van PAK's. De indeling in kwaliteitsklassen is gebaseerd op de afwijking ten opzichte van een referentiegehalte. Deze referentiewaarde werd bepaald uit het geometrisch gemiddelde van 12 streng geselecteerde referentiewaterlopen in Vlaanderen.

Sinds 9/7/2010 zijn er decretale milieukwaliteitsnormen voor waterbodems. Deze normen betreffen steeds individuele stoffen en geen groepsparameters of indices. De normen zijn richtwaarden. Ze bepalen het milieukwaliteitsniveau dat zo veel mogelijk moet worden bereikt of gehandhaafd. Ze gelden niet als saneringscriterium, noch als saneringsdoel.

Het waterbodemmeetnet bestaat uit een 300-tal meetpunten waarvan jaarlijks ongeveer een kwart bemonsterd wordt. Het duurt dus vier jaar om een volledig beeld van de toestand in Vlaanderen te krijgen. Om de toestand en de trends te beschrijven, wordt hier enkel gebruik gemaakt van de meetplaatsen die in de 4 voorbije meetcylcli een beoordeling kregen. Dat zijn er in totaal 235.

Evaluatie: Icon neutraal
Laatst bijgewerkt: oktober 2016
Actualisatie: Vierjaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Gunstige trend?

De meetresultaten voor de periode 2012-2015 geven aan dat 60 % van de meetplaatsen geen afwijking vertoont ten opzichte van de referentiewaarde voor PAK’s (som van 6 PAK’s van Borneff) en dus beschouwd wordt als niet verontreinigd. 12 % van de meetplaatsen is licht verontreinigd, 18 % is verontreinigd en 11 % is sterk verontreinigd. Individuele PAK’s geven regelmatig aanleiding tot overschrijding van de normen. Voor enkele PAK’s is dat zelfs in ongeveer een kwart van de onderzochte waterbodems het geval. 

In de loop van de eerste drie monitoringscycli was er geen uitgesproken trend, maar de resultaten van de laatste cyclus (2012-2015) zijn opvallend verbeterd. De komende meetcampagnes zal moeten blijken of er sprake is van een echte trendbreuk.

Verbeteringen van de waterbodemkwaliteit kunnen verschillende oorzaken hebben:

  • verwijderen van sediment (al leidt sanering niet altijd tot een verbetering van de waterbodemkwaliteit omdat de historische verontreiniging soms diep in de waterbodem is doorgedrongen);
  • door verminderde lozingen of gebruik van toxische stoffen is de nieuw gevormde waterbodem – met andere woorden de bovenste sedimentlaag – minder vervuild;
  • door de gewijzigde fysisch-chemische kwaliteit van de waterkolom, bijvoorbeeld hogere zuurstofconcentraties, kan nalevering van toxische stoffen vanuit de waterbodem naar de waterkolom optreden.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.