Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / Pesticiden in oppervlaktewater

Pesticiden in oppervlaktewater

Pesticiden die in het oppervlaktewater terechtkomen, kunnen toxisch zijn voor waterorganismen. Piekconcentraties kunnen acute effecten veroorzaken, sterfte bijvoorbeeld. Concentraties die gedurende langere tijd te hoog liggen, kunnen chronische effecten veroorzaken, zoals een verminderde voortplanting. Daarom zijn de normen voor pesticiden tweeledig: een maximale concentratie om acute effecten te vermijden en een gemiddelde concentratie om chronische effecten te vermijden. Maar, niet voor alle pesticiden bestaat een officiële norm. Hun concentraties kunnen wel getoetst worden aan ecologische referentiewaarden die volgens gelijkaardige methodes opgemaakt zijn als de officiële normen. Van zodra de maximale of de gemiddelde concentratie van een pesticide op een meetplaats te hoog is, wordt de meetplaats hier geklasseerd als een meetplaats met overschrijding van de norm of de referentiewaarde. 

Evaluatie: Icon neutraal
Laatst bijgewerkt: januari 2018
Contactpersoon: Bob Peeters (VMM)

Nog enkele probleemstoffen

In 2016 was het percentage meetplaatsen met overschrijding van de norm/referentiewaarde het grootst voor imidacloprid (62 %) en diflufenican (60 %). Diflufenican is een herbicide. Imidacloprid is een insecticide, meer bepaald een neonicotinoïde (verwant aan nicotine) waarvoor sinds 2013 vergaande beperkingen gelden omwille van het mogelijk risico voor bijen. In 2014 werd voor het eerst gezocht naar de aanwezigheid van imidacloprid in oppervlaktewater.

Heel wat positieve maar ook enkele negatieve evoluties

Het percentage normoverschrijdingen is merkelijk verbeterd voor pesticiden zoals diuron (herbicide) en endosulfan (insecticide). Niet toevallig zijn dit stoffen waarvoor gebruiksbeperkingen en/of verbodsbepalingen werden ingevoerd.

Voor 52 pesticiden kon op een zinvolle manier nagegaan of hun jaargemiddelde concentratie een statistisch significante trend vertoont (tabel). 24 pesticiden vertonen een significante daling, 3 een significante stijging en 25 geen trend. Enkel de herbiciden chloortoluron, metazachloor en terbutylazine vertonen statistisch significant stijgende concentraties. In 2016 waren hun concentraties te hoog op respectievelijk 5  %, 16 % en 21 % van de meetplaatsen.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door