Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / Vissen

Vissen

De visgemeenschap is één van de kwaliteitselementen die de ecologische toestand van waterlopen bepalen. Steunend op de natuurlijke kenmerken van de visgemeenschap is er voor elk watertype een scoresysteem ontwikkeld. Die visindices (Index voor Biotische Integriteit, IBI) integreren de evaluatie van verschillende aspecten van de lokale visgemeenschap (bv. aantal vissoorten, percentage roofvissen ...). Aan de eindscore wordt telkens een analoge, kwalitatieve waardering gegeven die de visgemeenschap in haar geheel evalueert. Daardoor wordt het mogelijk de resultaten van verschillende waterlooptypes te vergelijken.

De visindex is een instrument dat toelaat de toestand van een visgemeenschap kwalitatief te evalueren. Een gezonde visgemeenschap vereist in de eerste plaats een goede fysisch-chemische waterkwaliteit, bijvoorbeeld voldoende zuurstof en niet te veel voedings- of toxische stoffen. Daarnaast speelt ook de structuur van een waterloop een grote rol. Voldoende mogelijkheden voor migratie, vrije meandering en natuurlijke oevers zijn daarin belangrijke elementen.

Evaluatie: Icon neutraal
Laatst bijgewerkt: augustus 2015
Actualisatie: Vijfjaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Langzame verbetering maar nog lange weg te gaan

In de periode 2009-2014 had geen enkele van de 813 onderzochte meetplaatsen een uitstekende kwaliteit volgens de visindex en slechts 7 % had een goede kwaliteit. Het merendeel van de meetplaatsen had een ontoereikende (42 %), matige (29 %) of slechte (22 %) kwaliteit. Het erg lage percentage meetplaatsen met een goede of uitstekende kwaliteit illustreert de lange weg die nog af te leggen is om te voldoen aan de doelstelling van de Europese kaderrichtlijn Water.

Voor 415 meetplaatsen kon een vergelijking gemaakt worden tussen de resultaten van 1997-2002, 2003-2008 en 2009-2014. De toestand is langzaam verbeterd: het percentage meetplaatsen met een goede kwaliteit is licht gestegen en het percentage meetplaatsen met een slechte kwaliteit is duidelijk gedaald.

Op de resultaten van 88 meetplaatsen kon een statistische trendanalyse uitgevoerd worden over de periode 1997-2014. Het merendeel van die meetplaatsen (74) vertoonde geen statistisch aantoonbare trend, 13 meetplaatsen zijn significant verbeterd en 1 meetplaats ging significant achteruit. De lichte verbetering van de algemene toestand in Vlaanderen doet zich dus lang niet op alle meetplaatsen voor en lijkt eerder het gevolg van een gevoelige verbetering op een beperkt aantal meetplaatsen.

De langzame verbetering van de toestand heeft in de eerste plaats te maken met de fysisch-chemische waterkwaliteit die op vele plaatsen in Vlaanderen merkelijk verbeterd is. Ook maatregelen als de inrichting van vistrappen, die migratiebarrières opheffen, hebben een gunstig effect. 

Om de visgemeenschappen van alle Vlaamse waterlopen in de gewenste toestand te brengen, is er nog erg veel werk te doen. Naast een verdere verbetering van de fysisch-chemische waterkwaliteit en de toegankelijkheid (migratiebarrières), is het nodig de waterlopen een meer natuurlijk karakter te geven, bv. door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de hermeandering van waterlopen.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.