Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit / Macro-invertebraten

Macro-invertebraten

Bij de beoordeling van de biologische waterkwaliteit wordt gebruikgemaakt van de MMIF (Multimetrische Macro-invertebratenindex Vlaanderen). Macro-invertebraten zijn grotere, met het blote oog waarneembare ongewervelden, zoals insecten(larven), weekdieren, kreeftachtigen, wormen e.d. De MMIF houdt o.a. rekening met het totaal aantal aangetroffen taxa, de diversiteit en de gevoeligheid voor vervuiling ervan. De toekenning van de kwaliteitsklasse is afhankelijk van het type waterlichaam. Om de interpretatie van de figuren te vergemakkelijken wordt de klasse “goed en hoger” toegevoegd aan de klasse “goed”.

De figuren die de huidige toestand en de evolutie van 2007-2018 tonen, zijn enkel gebaseerd op de meetresultaten van de Vlaamse waterlichamen. Dat zijn de grotere watersystemen met een afstroomgebied groter dan 50 km². De macro-invertebraten van de Vlaamse waterlichamen worden bemonsterd in cycli van 3 jaar.

Evaluatie: Icon neutraal
Laatst bijgewerkt: januari 2020
Actualisatie: Driejaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Doelafstand nog steeds groot, ondanks positieve evolutie

In de periode 2016-2018 haalde nog altijd maar 36 % van de 185 beoordeelde Vlaamse waterlichamen de vooropgestelde goede toestand (klassen “goed” en “zeer goed”).

Uit de vergelijking van de laatste 4 bemonsteringscycli blijkt dat de biologische kwaliteit (MMIF) van de Vlaamse waterlichamen duidelijk verbetert. Het percentage waterlichamen met een slechte kwaliteit is afgenomen van 13 % in de eerste cyclus (2007-2009) tot 9 % in de laatste cyclus (2016-2018). Aan de andere kant is het percentage waterlichamen met een goede of zeer goede kwaliteit meer dan verdubbeld, van 17 % in 2007-2009 naar 36 % in 2016-2018. Deze positieve evoluties zijn o.a. het resultaat van de uitbreiding en verbetering van de openbare waterzuivering en van de inspanningen van de bedrijven en de landbouw.

Maar, lang niet alle meetpunten vertonen een verbetering van de biologische kwaliteit. Dat toont een statistische trendanalyse per meetpunt over de periode 2000-2018. Van de 647 meetpunten, die minstens 5 keer bemonsterd werden in die periode, vertoonde 64 % geen statistisch significante trend, 35 % vertoonde een significante verbetering, terwijl 1 % significant achteruit ging.

Om de einddoelstelling te halen, blijven forse inspanning nodig. Naast een verdere reductie van de vuilvrachten die in het oppervlaktewater terechtkomen, is een meer natuurlijke inrichting van waterlopen belangrijk (bv. hermeandering, natuurvriendelijke oeverinrichting …).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.