Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Het thema ‘Waterkwaliteit’  behandelt de kwaliteitsaspecten van het oppervlaktewater en van het grondwater. Afvalwater van huishoudens en bedrijven, evenals verliezen van nutriënten en pesticiden uit de landbouw en vanuit andere bronnen, tasten de kwaliteit van het oppervlaktewater aan. Die aantasting uit zich onder andere in ongunstige zuurstofcondities, te hoge nutriëntenconcentraties en de aanwezigheid van allerlei gevaarlijke stoffen in het aquatische milieu. Dit alles leidt tot een algemene daling van de ecologische kwaliteit. Ook de kwaliteit van het grondwater kan aangetast worden, bv. wanneer nutriënten of pesticiden doorsijpelen naar het grondwater.

Ook fysische verstoringen, zoals het rechttrekken van waterlopen en natuuronvriendelijke oeververstevigingen, kunnen de leefomgeving van aquatische organismen aantasten. Bovendien leiden ze tot een vermindering van de zelfzuiverende processen die het oppervlaktewater toelaten een deel van de verontreiniging zelf te verwerken.

De overheid tracht de waterkwaliteit te verbeteren door de uitbouw en verbetering van de openbare saneringsinfrastructuur, structuurkenmerken te verbeteren en waterbodems te saneren. Via vergunningen, heffingen en inspecties tracht ze bedrijven ertoe aan te zetten kleinere vuilvrachten te lozen. Met het Mestdecreet wil de overheid de diffuse verliezen van stikstof en fosfor door de landbouw reduceren. De meest toxische pesticiden worden verboden en daarnaast zijn er tal van maatregelen om de milieu-impact van pesticiden in te perken (bv. geïntegreerde en biologische bestrijding, strengere residucontroles, nieuwe technologische ontwikkelingen (spuitinstallaties), streven naar nulgebruik door openbare besturen).

Indicatoren

Publicaties en onderzoeksrapporten


www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door