Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Vermesting & Verzuring / Aandeel import en sectoren in de stikstofdepositie

Aandeel import en sectoren in de stikstofdepositie

Stikstofdepositie (of vermestende depositie) omvat de droge en natte depositie van stikstofhoudende verbindingen op de bodem. Depositie is het resultaat van grensoverschrijdende luchtverontreiniging, waar zowel Vlaamse als buitenlandse emissiebronnen toe bijdragen.

Deze indicator geeft  het aandeel van import van buiten Vlaanderen en van de verschillende sectoren weer tot de stikstofdepositie. Deze aandelen zijn indicatief en gebaseerd op gemodelleerde depositiewaarden, berekend met behulp van het atmosferisch verspreidingsmodel VLOPS (zie ook indicator stikstofdepositie).

Er zijn verschillende verbanden tussen het thema vermesting en andere milieuthema’s. De stikstofverbindingen die leiden tot vermestende depositie spelen ook een rol bij het thema verzuring, het thema fotochemische luchtverontreiniging (stikstofoxiden in de rol van ozonprecursor) en het thema zwevend stof (precursoren van secundair fijn stof).

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: oktober 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon:

Import en sectoren landbouw en transport levert grootste bijdrage

Vermesting is voor een groot deel het gevolg van grensoverschrijdende luchtverontreiniging. In 2017 was 46 % van de totale vermestende depositie in Vlaanderen het gevolg van import (Figuur 1). Daarom wordt de discussie over maatregelen voor emissiereductie eveneens in internationale context gevoerd. Binnen Vlaanderen valt het grootste deel van de vermestende depositie  toe te schrijven aan de sectoren landbouw (41 %) en transport (9 %).

Bijdrage import verschillend voor depositie van NOy en NHx

NOy heeft een langere verblijftijd in de atmosfeer en kan hierdoor over langere afstanden getransporteerd worden. In 2017 was twee derde (66 %) van de NOy-depositie dan ook afkomstig van buiten Vlaanderen, de transportsector droeg voor 23 % bij. NHx daarentegen verdwijnt veel sneller uit de atmosfeer, de bijdrage van import voor de Vlaamse depositie is hierdoor beperkt tot één derde of 33 % (voor figuren zie indicator aandeel import en sectoren in de potentieel verzurende depositie). In Vlaanderen droeg de landbouw in 2017 voor 63 % bij in de depositie van ammoniak.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.