Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Luchtkwaliteit / Emissie van PAK's

Emissie van PAK's naar lucht

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) is de verzamelnaam voor honderden chemisch verwante, persistente organische polluenten die variëren in structuur en schadelijkheid. PAK’s ontstaan voornamelijk bij onvolledige verbranding.

PAK’s komen vooral gebonden aan fijn stof in de lucht voor en kunnen zo over grote afstanden getransporteerd worden. Door neerslag of droge depositie kunnen PAK’s ook op de bodem, op gewassen of in oppervlaktewater terechtkomen. PAK’s worden in het lichaam opgenomen door inademing of via de voeding, bv. door het eten van verbrand voedsel.

Met de term PAK’s bedoelen we hier de som van de vier kankerverwekkende indicator-PAK’s, ook EMEP-PAK’s (European Monitoring and Evaluation Programme) genoemd. Deze zijn benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno(1,2,3-cd)pyreen.

Deze indicator bespreekt de uitstoot van PAK’s in Vlaanderen, opgedeeld per sector.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: februari 2020
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Greet De Coster

Merendeel PAK-emissie door gebouwenverwarming

Tussen 2000 en 2017 kende de totale Vlaamse uitstoot van PAK’s een schommelend verloop, maar globaal gezien daalde de uitstoot in deze periode met 38 %, van 5 ton in 2000 naar 3 ton in 2017. De grootste emissiedaling deed zich echter al eerder voor: in de periode 1990-2000 was er een daling van 43 %. De afname werd gerealiseerd in alle sectoren, behalve transport.

In 2017 waren de huishoudens de belangrijkste bron van PAK’s, met een aandeel van 71 % in de totale Vlaamse PAK-emissie. De huishoudelijke emissie van PAK’s is bijna volledig (99,8 %) toe te schrijven aan de gebouwenverwarming op vaste brandstoffen, vooral de verbranding van hout in kachels en open haarden. Het schommelend verloop van de PAK-emissie houdt verband met hoe streng de winters zijn en dus met de verwarmingsbehoefte. De indicator Emissie van dioxines en PAK's naar lucht door huishoudens geeft meer informatie over de huishoudelijke PAK-emissie.

De sectoren transport en landbouw hadden in 2017 elk een aandeel van 12 % in de Vlaamse PAK-emissie. In de sector transport deed zich een emissietoename van 22 % voor sinds het jaar 2000. Deze emissie is nagenoeg volledig afkomstig van het wegverkeer (98 %). Ze is te wijten aan de verbranding van fossiele brandstoffen, vooral diesel. De uitstoot van de landbouw is vooral afkomstig van het brandstofgebruik voor de verwarming van serres en van stallen voor pluimvee, varkens en runderen.

De sector handel & diensten heeft een aandeel van 4 % in de PAK-emissie. Net als bij de huishoudens is deze emissie voornamelijk afkomstig van de gebouwenverwarming op vaste brandstoffen.

De bijdrage van de sectoren industrie en energie aan de PAK-emissie was zeer beperkt in 2017 (aandeel van resp. 1 % en 0,1 %).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.