Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt uitgedrukt in concentraties aan verschillende luchtverontreinigende stoffen die in de lucht aanwezig zijn. Verhoogde concentraties van bepaalde stoffen kunnen schade toebrengen aan de menselijke gezondheid, de ecosystemen of het klimaat en hebben bijgevolg ook een economische impact. De Europese Unie heeft grens- en streefwaarden voor luchtverontreinigende stoffen vastgelegd en ook vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie worden advieswaarden gegeven. Voor een aantal stoffen wordt zelfs gesteld dat er geen veilige drempelwaarde is.

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is het resultaat van emissies van luchtverontreinigende stoffen in Vlaanderen zelf en van aanvoer van buiten Vlaanderen. De emissies kunnen van natuurlijke of antropogene oorsprong zijn. De antropogene emissies vinden hun oorsprong bij de verschillende sectoren: industrie, transport, huishoudens, landbouw en handel & diensten. Meteorologische omstandigheden spelen een rol bij de aanvoer, verspreiding, vorming en verwijdering van polluenten.

Sommige luchtverontreinigende stoffen beïnvloeden de luchtkwaliteit op meerdere manieren (zie figuur). Zo draagt de emissie van bijvoorbeeld stikstofoxiden bij aan de NO2-concentraties in de lucht, aan de vorming van fijn stof en ozon en aan de verzurende en vermestende depositie.

Sommige luchtverontreinigende stoffen worden rechtstreeks uitgestoten door de verschillende bronnen (primaire polluenten), andere (zoals ozon en secundair fijn stof) worden gevormd uit chemische of fysische reacties tussen voorloperstoffen. 

Figuur: Schema luchtkwaliteit

Schematische weergave van de verschillende polluenten en bijhorende luchtverontreiniging

Bron figuur: aangepast naar Europees Milieuagentschap (2012). Air quality in Europe – 2012 report. EEA Report No 4/2012. European Environment Agency, Copenhagen

Volgende luchtkwaliteitsthema's worden besproken: fijn stofozon (fotochemische luchtverontreiniging)stikstofoxidenvluchtige organische stoffenpersistente organische polluenten (POP's)zware metalen

De verzurende en vermestende depositie komt aan bod in het thema Vermesting & verzuring en de climate forcers in het thema Klimaatverandering.

Indicatoren

Publicaties en onderzoeksrapporten


www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door