Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Klimaatverandering / Neerslagextremen

Neerslagextremen

De laatste decennia nemen de atmosferische concentraties van broeikasgassen en aerosolen toe hoofdzakelijk ten gevolge van menselijke activiteiten. Die toename leidt tot verhoogde temperaturen op aarde, wat verstoring van het klimaat met zich meebrengt. Die verstoring kan bestaan uit wijzigende neerslagpatronen.

Deze indicator gaat na in hoeverre er in België wijzigingen optreden in het voorkomen van periodes met extreme neerslag. Periodes met extreem veel neerslag kunnen immers leiden tot overstromingen, terwijl lange droge periodes leiden tot verdroging van ecosystemen en aantasting van de waterreserves.

Evaluatie: Icon negatief
Laatst bijgewerkt: augustus 2020
Contactpersoon: Johan Brouwers (VMM)

Mens beïnvloedt extreme neerslag

In 2011 konden wetenschappers voor het eerst aantonen dat menselijke activiteiten een bijdrage leveren aan de waargenomen intensifiëring van extreme neerslagperiodes in het noordelijk halfrond. De frequentie van periodes met hevige regenval is op de meeste plaatsen op aarde toegenomen. Dit komt overeen met de opwarming en de toename – minstens al sinds de jaren 80 – van de waterdampconcentratie in de atmosfeer zowel boven land als boven de oceanen.

Ook binnen Europa komen periodes van hevige neerslag steeds vaker voor, en zijn ze bovendien intenser geworden. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen de verschillende regio's en seizoenen. Zo tonen de meeste studies aan dat sinds de jaren 1950 de periodes met hevige neerslag intenser geworden zijn in Noord- en Noord-Oost-Europa. En belangrijke delen van Zuid- en Centraal-Europa worden sinds de jaren 1950 steeds vaker geconfronteerd met droogte-episodes (neerslagtekort).

Toename in maximale neerslag gevallen in tijdspanne van enkele dagen

Voor België (Ukkel) vertoont de meetreeks van het aantal dagen met zware neerslag (minstens 20 mm/dag) een stijgende trend sinds de jaren 1950 (eerste figuur). Inmiddels telt een jaar gemiddeld 5,4 dagen met zware neerslag, daar waar tot de jaren 1950 nog maar 3,5 betrof. Deze stijging is bovendien significant. Het recordjaar was 2004 met 12 dagen van zware neerslag. Intense neerslag komt vooral voor in de zomer omwille van intense onweersbuien die vallen in een tijdsspanne van enkele uren. Het is ook vooral in dit zomerseizoen dat de toename in aantal zware neerslagdagen wordt opgetekend.

Ook door per jaar de maximaal gemeten neerslag op 1 dag of in een aaneensluitende periode van 5, 10 of 15 dagen te beschouwen, kunnen wijzigingen in extreme neerslag opgespoord worden (tweede figuur). Analyse voor de meetreeks 1892-2019 geeft aan dat de trendlijnen langzaam oplopen. Door de grotere variantie in een kleine periode, is die stijging voor een periode van 1 dag niet significant, maar voor aaneensluitende periodes van 5, 10 en 15 dagen blijkt de trendlijn voor maximale hoeveelheid neerslag die daarbinnen valt wel telkens significant hoger te liggen in 2019 vergeleken met 1892: respectievelijk +16 %, +21 % en +27 %. Het KMI stelde eerder al vast dat de natste periodes langer dan een week meestal in de winter voor komen, en dat de hoeveelheid neerslag in de winter die minstens valt in enkele dagen de neiging heeft toe te nemen.

Intensiteit droogteperiodes niet gewijzigd

Naast periodes met erg veel neerslag, vallen ook droogteperiodes onder de noemer 'extreme neerslag'. We definiëren een droge dag als een dag met minder dan 1 mm neerslag. Uit een analyse van het maximum aantal opeenvolgende droge dagen in een jaar, blijkt geen significante trend voor het meetpunt in Ukkel over de periode 1892-2019 (derde figuur). Dit geeft aan dat de droogteperiodes niet intenser zijn geworden sinds het einde van de 19de eeuw. De recordjaren zijn 1893 en 1990, met droogteperiodes die respectievelijk 44 en 38 dagen aanhielden. Eenzelfde analyse enkel over het groeiseizoen (van april tot en met september) gaf evenmin een significante droogtetrend aan (derde figuur).

Naast analyse van droge periodes op basis van een absoluut criterium – minder dan 1,0 mm neerslag per dag – kan droogte ook op een relatieve manier bekeken worden. Dit gebeurde in het MIRA Klimaatrapport 2015 door de waargenomen neerslag in één of een aantal maanden te vergelijken met de neerslag van dezelfde maand(en) in de referentieperiode 1850-1899. Concreet werden de periodes van relatieve droogte geanalyseerd aan de hand van drie afgeleide indicatoren:

  • de droogtemagnitude, die de lengte van de droogteperiode combineert met de mate waarin de neerslaghoeveelheid in negatieve zin afwijkt van die in de referentieperiode;
  • de lengte van de droogteperiodes;
  • de lengte van de droogtevrije periodes.

Uit statistische analyse bleek voor geen van deze drie indicatoren een significante trend binnen de periode 1835-2014.

Waterbeschikbaarheid

In het kader van het milieuthema 'waterkwantiteit' analyseert MIRA ook de waterbeschikbaarheid voor zowel menselijke activiteiten als ecosystemen. Bij deze laatste wordt het neerslagtekort bepaald als indicatie voor droogtestress bij planten. Deze indicator visualiseert cumulatief over een langere periode tijdens het groeiseizoen (april tot september) het verschil tussen de hoeveelheid beschikbaar water (neerslag) en de dagelijkse potentiële watervraag o.a. door planten (potentiële evapotranspiratie of verdamping). Deze indicator laat wel al een significante stijging zien.

Meer info

De effecten en mogelijke impact van klimaatverandering kunnen erg verschillen van plaats tot plaats. Met fijnmazige kaarten brengt het Klimaatportaal Vlaanderen de klimaattoestand (temperatuur, neerslag, verdamping, wind), de effecten ervan (hittestress, overstromingen, zeespiegelstijging, droogte) en de gevolgen (getroffen personen en gebouwen) in beeld. Dit gebeurt zowel voor het huidige klimaat als voor de mogelijke klimaatverandering tot 2100, en wordt ondersteund met gebruiksvriendelijke figuren en cijfers zowel op het niveau van een individuele gemeente als voor heel Vlaanderen.

Wat zijn de verwachtingen voor klimaatverandering in Vlaanderen en omgeving voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen? Deze vragen krijgen een antwoord in het MIRA Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen. Aan de hand van scenario’s is de bandbreedte van de verwachtingen tegen 2030, 2050 en zelfs 2100 in beeld gebracht. Daarbij gaat heel wat aandacht naar de mogelijke evolutie van de neerslagtotalen per jaar, per seizoen en per maand, en naar mogelijke veranderingen in het voorkomen van diverse neerslagextremen.

Om de vier jaar brengt het Europees Milieuagentschap (EMA) een rapport uit dat op basis van indicatoren de actuele toestand en mogelijke veranderingen in klimaattoestand, impact en kwetsbaarheid voor Europa in kaart brengt. Het meest recente rapport dateert van januari 2017: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 (pdf, 64 MB).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door