Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Bodem

Bodem

Bodem

De bodem staat bloot aan een reeks bedreigingen zoals erosie, verontreiniging, afname van organisch materiaal, afdekking en verdichting, overstromingen,... Het zijn vaak menselijke activiteiten zoals land- en bosbouw, toerisme, industriële en stedelijke uitbreiding (o.a. bouwactiviteiten) die de bodem aantasten. 

Bodemaantasting bedreigt de economische, maatschappelijke en ecologische functies van onze bodems:

  • Productie van voedsel- en andere landbouwgewassen is afhankelijk van de bodem.
  • In de bodem worden mineralen, organische stof, water en allerlei chemische verbindingen opgeslagen en getransformeerd. De bodem is een opslagplaats voor schadelijke stoffen en kan door omzettingsprocessen voorkomen dat deze rechtstreeks in lucht of water terecht komen. De bodem brengt stoffen koolstofdioxide (CO2) en andere gassen in de atmosfeer.
  • De bodem is een natuurlijke filter voor het grondwater en een bron voor watervoorziening.
  • De bodem vormt de woonomgeving voor verschillende dieren en planten.
  • De bodem is een belangrijk landschapselement, dat deel uitmaakt van het cultureel erfgoed.
  • De bodem levert diverse grondstoffen zoals klei, zand, mineralen en organisch materiaal zoals turf.

Om zicht te krijgen op de mogelijke evoluties in de komende decennia heeft MIRA eind 2009 de Milieuverkenning 2030 gepubliceerd. Daarin zijn verschillende scenario's uitgewerkt voor het landgebruik.

Indicatoren

Achtergrondinformatie over

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door