Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Afval & Materialen / Bestemming huishoudelijk afval

Bestemming van huishoudelijk afval

Deze indicator toont welke bestemming het huishoudelijk afval krijgt.

Evaluatie:
Laatst bijgewerkt: november 2017
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Erika Vander Putten

Bijna twee derde van huishoudelijk afval gaat naar materiaalrecuperatie

In 2015 werd 69,8 % van het huishoudelijk afval selectief ingezameld met het oog op recyclage, composteren of hergebruik. 92 % hiervan ging naar een of andere vorm van materiaalrecuperatie: 58 % ging naar recyclage, 30 % naar compostering en 4 % naar hergebruik. Daarnaast werd 5 %  van het selectief ingezameld afval gestort en 3 % verbrand. Bij storten ging het om asbesthoudend bouw- en sloopafval of bouw- en sloopafval waarvoor, door de samenstelling of verontreinigingsgraad, geen recyclagemogelijkheid voorhanden was. In 2015 werd 112 kton bouw- en sloopafval gestort, dat is ongeveer een derde van de totale hoeveelheid bouw- en sloopafval die wordt ingezameld op containerparken. Bij verbranden ging het voornamelijk om (verontreinigd) houtafval. De hoeveelheid houtafval die werd verbrand steeg van 2,7 kton in 2007 naar 55,9 kton in 2015. Dit heeft te maken met het feit dat sinds enkele jaren houtafval automatisch als verontreinigd wordt aangeduid wanneer containerparken maar één container voor houtafval hebben.  Het MIP-project OPT-I-SORT onderzoekt hoe technisch-economisch de meest optimale inzameling en sortering van post-consumer houtafval van huishoudens en bedrijven kan worden gerealiseerd met het oog op recyclage.

Van het huishoudelijk restafval ging ruim 91 % naar verbranding, 7 % ging naar voorbehandeling (drogen-scheiden) en ongeveer 1 % – voornamelijk niet-brandbaar grofvuil –  werd gestort.

Omgerekend betekent dit dat zo’n 64 % van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval naar materiaalrecuperatie ging: ongeveer 41 % ging naar recyclage, bijna 21 % naar compostering of vergisting en iets minder dan 3 % naar hergebruik (zie figuur). 29 % van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval werd verbrand, nagenoeg volledig met energierecuperatie. Ongeveer 94 % hiervan was restafval. De overige 6 % was selectief ingezameld afval, voornamelijk verontreinigd houtafval (zie hoger).  4 % van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval werd gestort. 92 % hiervan was selectief ingezameld afval (asbesthoudend bouw- en sloopafval of bouw- en sloopafval waarvoor, door de samenstelling of verontreinigingsgraad, geen recyclagemogelijkheid voorhanden was, zie hoger). De overige 8 % van het gestorte huishoudelijk afval was restafval, voornamelijk niet-brandbaar grofvuil. Verder ging 2 % van het huishoudelijk afval naar voorbehandeling (drogen-scheiden).

… maar er is nog heel wat ruimte voor verbetering

Hoewel in 2015 bijna twee derde van het huishoudelijk afval naar materiaalrecuperatie ging tonen sorteeranalyses duidelijk aan dat er nog ruimte is voor verbetering. Uit een sorteeranalyse van het aan huis ingezamelde grofvuil in 2011 bleek dat 37 % van dit afval volgens het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen mogelijk nog geschikt was voor materiaalrecuperatie. Sinds 1 juli 2013 moet de inzameling van grofvuil wettelijk gezien overal betalend zijn. Zo worden particulieren aangemoedigd om recycleerbare fracties apart aan te bieden en herbruikbare goederen naar een kringloopcentrum te brengen. In 2014 daalde de hoeveelheid grofvuil alvast met 2,7 kg per inwoner als gevolg van deze maatregel. 

Ook het huisvuil kan nog beter worden gesorteerd. Een sorteeranalyse van de Vlaamse huisvuilzak en -container in de periode 2013-2014 toonde dat ruim de helft van het huisvuil bestond uit recycleerbaar of composteerbaar afval: 44,5 % was afval waarvoor er in elke gemeente selectieve inzamelmogelijkheden bestaan of dat thuis kan gecomposteerd worden, 10,5 % was recycleerbaar afval dat niet overal selectief wordt ingezameld. Bij de laatste fractie ging het om gemengd kunststofafval, de eerste fractie bevatte een aanzienlijk aandeel recycleerbaar verpakkingsafval (11,4 %)  en composteerbaar keuken- en tuinafval (14,9 %). 

 

 

 

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid