Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Afval & Materialen / Bestemming bedrijfsafval en secundaire grondstoffen

Bestemming van bedrijfsafval en secundaire grondstoffen

De indicator toont hoe het primair bedrijfsafval en de secundaire grondstoffen worden verwerkt.

Primair bedrijfsafval omvat het afval geproduceerd door de bedrijven, exclusief het afval van de afvalverwerkende sector. Het gaat dus om afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent, en niet bij de latere verwerking van het afval.

Secundaire grondstoffen zijn grondstoffen die niet rechtstreeks uit de natuur worden onttrokken, bv. bijproducten van productieprocessen of gerecycleerde materialen. Voor deze indicator gaat het specifiek om materiaalstromen die gedefinieerd werden als secundaire grondstoffen in het Vlarea (t.e.m. productiejaar 2010) of die vallen binnen de grondstoffenregeling van het Vlarema (sinds productiejaar 2012).

Evaluatie: Icon neutraal
Laatst bijgewerkt: april 2020

Vier vijfde primair bedrijfsafval en secundaire grondstoffen krijgt tweede leven

In 2018 produceerden de bedrijven, exclusief de afvalverwerkende sector, 16,4 miljoen ton afval en 6,8 miljoen ton secundaire grondstoffen. Na eventueel één bijkomende stap van sortering of een andere vorm van voorbehandeling ging ruw geschat 79 % van de primaire bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen naar een of andere vorm van materiaalrecuperatie: recyclage, composteren, hergebruik of gebruik als grondstof (figuur 1). Dit aandeel nam geleidelijk aan toe sinds 2009. Deze stijging heeft deels te maken met secundaire grondstoffen die voordien niet of minder gemeld werden en met materialen die beter in kaart gebracht zijn, zoals compost.

Bouw- en sloopafval is een belangrijk deel van de totale hoeveelheid primair bedrijfsafval en secundaire grondstoffen. De steenachtige fractie hiervan – goed voor ongeveer 95 % van het bouw- en sloopafval – wordt, eventueel na sortering of een andere vorm van voorbehandeling, bijna volledig gerecycleerd tot granulaten. Die worden toegepast in of als bouwstof, het grootste deel in funderingen van wegen en infrastructuurwerken. Het beleidsprogramma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’ (2014-2020), dat het kader vormt voor de omslag naar een duurzaam materialenbeleid in de Vlaamse bouwsector, wil de inzet van gerecycleerde granulaten in hoogwaardiger toepassingen stimuleren zodat het gebruik van primaire materialen verder kan afnemen.

Assen en slakken zijn de tweede grootste fractie van de totale hoeveelheid primair bedrijfsafval en secundaire grondstoffen. Non-ferroslakken worden vaak in stortklaar beton gebruikt,  ferroslakken in de cementproductie ter vervanging van kalk.

Nog meer sortering aan de bron mogelijk

In 2018 werd 93 % van het totaal primair bedrijfsafval selectief ingezameld. De resterende 7 % is het gemengd bedrijfsafval of bedrijfsrestafval. Dit aandeel bleef  vrij constant sinds 2004. In opdracht van de OVAM werd in 2017 de samenstelling van het bedrijfsrestafval geanalyseerd. Uit die steekproef bleek dat meer dan de helft van deze stroom kon gerecycleerd worden. Sortering aan de bron zou recyclage en andere vormen van materiaalrecuperatie een stuk gemakkelijker maken.

De hoeveelheid niet-selectief ingezameld bedrijfsafval vertoont sinds 2012 een stijgende trend (zie indicator Hoeveelheid bedrijfsafval). Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 wil de hoeveelheid bedrijfsrestafval tussen 2013 en 2022 met 15 % verminderen via preventie en een betere sortering.  Er is nog veel potentieel voor een betere sortering aan de bron, zeker in dienstensectoren zoals de horeca, gezondheidszorg, overheid en onderwijs.

Meer informatie over deze indicator vindt u in de publicatie Productie van bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen (OVAM) 

 

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door