Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Milieuthema's / Aantasting ozonlaag

Aantasting ozonlaag

Aantasting ozonlaag

De ozonlaag in de stratosfeer (hogere atmosfeer) beschermt het aardoppervlak tegen de schadelijke ultraviolette straling (UV) van de zon. Een verdunning van de ozonlaag veroorzaakt een verhoogde UV-stralingsintensiteit op aarde. Dit heeft schadelijke gevolgen voor de mens (huidkanker) en andere organismen. 

De afbraak van ozon in de stratosfeer heeft natuurlijke oorzaken zoals bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen. Maar ook een aantal gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen die de mens in verscheidene toepassingen gebruikt (als koelmiddel, blaasmiddel, solvent, ontsmettingsmiddel, drijfgas en brandbestrijdingsmiddel) hebben een ozonafbrekend vermogen (ODP: Ozone Depleting Potential). Om de ozonafbrekende stoffen onderling te kunnen vergelijken en hun aandeel te kunnen bepalen in de verdunning van de ozonlaag, wordt aan elk van deze stoffen een ODP-waarde toegekend. Het gas CFK11 (trichloorfluormethaan) is hierbij de referentie en krijgt als ODP-waarde 1. De ODP-waarde drukt dus de emissie uit van een bepaalde ozonafbrekende stof als een CFK11-equivalente emissie.

Sinds 1987 worden in het kader van het Protocol van Montreal wereldwijd maatregelen getroffen om de productie en het gebruik van ozonafbrekende stoffen in de vermelde toepassingen te beperken, met als doel de verdunning van de ozonlaag tegen te gaan.

Meer informatie over dit thema vindt u rechts via de link Ozonlaag bij Achtergrondinformatie. Dit document omschrijft de eigenschappen en de toepassingen van de verschillende groepen ozonafbrekende stoffen en de wetgeving over de uitfasering van de productie en het gebruik ervan. Daarnaast is er aandacht voor het reactiemechanisme van de verdunning van de ozonlaag in de stratosfeer en de gevolgen van een aangetaste ozonlaag op de menselijke gezondheid en op de ecosystemen.

Indicatoren

Verbanden

Sommige ozonafbrekende stoffen zoals CFK’s (chloorfluorkoolstoffen) en in mindere mate HCFK’s (chloorfluorkoolwaterstoffen) dragen bij tot het broeikaseffect (Klimaatverandering). HFK’s (fluorkoolwaterstoffen), die vaak gebruikt worden als vervangproduct voor CFK’s en HCFK’s, hebben geen ozonafbrekend vermogen maar leveren wel een aanzienlijke bijdrage aan het broeikaseffect. Er bestaan nog andere verbanden tussen klimaatverandering en de aantasting van de ozonlaag: door de stijging van de temperatuur in de troposfeer (lagere atmosfeer) zal de temperatuur in de stratosfeer (hogere atmosfeer) dalen. Mogelijk neemt hierdoor de efficiëntie van de ozonafbrekende stoffen toe. Als gevolg hiervan zou het herstel van de ozonlaag (zelfs met afnemende concentraties van ozonafbrekende stoffen) verder vertraagd worden. Er is ook een verband met het thema Fotochemische luchtverontreiniging. Door de verhoging van de intensiteit van de UV-straling reageren vluchtige organische stoffen en stikstofoxiden met elkaar en vormen ze ozon.

Achtergrondinformatie

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.