Deel deze pagina

Verzenden
mira_06

Hoofdstuk 6: Transport

• Bij het uitvoeren van het huidige beleid blijft de uitstoot van broeikasgassen door de sector transport verder stijgen tot 2020. Meer doorgedreven beleid zal deze trend ombuigen. Deze maatregelen behelsen zowel de beheersing van het verkeer als technologische aanpassingen. Om in 2020 de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie te halen is een verhoogd gebruik van biobrandstoffen nodig. In een later stadium kunnen elektrische wagens die gebruik maken van groene stroom hiervoor een oplossing bieden.

• De recent goedgekeurde maatregel die de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door zware vrachtwagens verder begrenst, is belangrijk om in 2020 de indicatieve doelstelling voor NOx te halen. Een verdere verlaging van het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen is nodig om de zwaveldioxide (SO2 )-emissie voldoende te doen dalen. Voor fijn stof zijn naast maatregelen die de uitstoot via de uitlaat verminderen, ook ingrepen nodig die de slijtage van wegdek, wielen, remmen, rails en bovenleidingen doen dalen.

Lees het volledige hoofdstuk ‘Transport’ (pdf).

Dit hoofdstuk is gebaseerd op:
• Het wetenschappelijk rapport ‘Transport, Referentie- en Europa-scenario’ (pdf)
• Het wetenschappelijk rapport ‘Transport, Visionair scenario’ (pdf)

Achterliggende data vind je in de 'Kernset Milieurapport 2030'

Contactpersoon MIRA: Caroline De Geest (c.degeest@vmm.be)