Deel deze pagina

Verzenden

Transport

Het thema 'transport' brengt de evolutie van het vervoer van mensen en goederen in kaart, de milieudruk die dit vervoer teweegbrengt en de marginale externe kosten die daaraan verbonden zijn. De modi wegverkeer, spoor, binnenvaart en in beperktere mate luchtvaart komen aan bod.

De sector transport veroorzaakt luchtverontreiniging met schade voor mens en natuur. Het verkeer levert een grote bijdrage tot de emissies van CO, NOx, NMVOS en CO2. Deze emissies dragen voor een belangrijk deel bij tot de klimaatverandering, de fotochemische luchtverontreiniging en de verzuring. Ook deeltjes en zware metalen worden uitgestoten door het verkeer en zijn schadelijk voor de gezondheid.

De sector veroorzaakt ook een grote druk op andere milieuthema’s. Spoor-, lucht- en wegverkeer veroorzaken geluidshinder. Spoor-, water- en weginfrastructuur geven aanleiding tot versnippering en barrièrewerking met een daling van de biodiversiteit tot gevolg. Ook de verlichting van de wegen zorgt voor hinder. Het toenemende aantal vervoermiddelen veroorzaakt eveneens een toename van het afvalprobleem zodra de voertuigen uit gebruik genomen worden. De marginale milieuschadekosten die de sector transport veroorzaakt zijn belangrijk, maar de marginale externe kosten van transport worden vooral beheerst door kosten veroorzaakt door congestie.

Om zicht te krijgen op de mogelijke evoluties in de komende decennia heeft MIRA eind 2009 de Milieuverkenning 2030 gepubliceerd. Daarin zijn drie scenario's uitgewerkt voor het effect van de sector transport op het milieu in Vlaanderen tot 2030.
Info
Raadpleeg de bijhorende indicatoren aan de hand van bovenstaande selectie-tool of via de overzichtslijst onderaan deze pagina.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

Figuren

Bron: MIRA (VMM)
Cijfers in Excel.


Verbanden

In de tekst rond 'Hernieuwbare energie door transport' wordt dieper ingegaan op de implicaties van het Europees voorstel COM(2012)595 rond biobrandstoffen. Dit voorstel houdt rekening met de effecten van de indirecte veranderingen in landgebruik door de productie van biobrandstoffen. Meer gedetailleerde info over alternatieve brandstoffen die gebruikt kunnen worden in de luchtvaart vindt men in de tekst 'Biobrandstoffen in de luchtvaart'.

De studie 'Energie-intensiteit van personen- en goederenvervoer' actualiseert de gegevens over het energiegebruik van verschillende modi van het personen- en goederenvervoer. Daarnaast vergelijkt de studie ook de energie-efficiëntie van wagens die rijden met verschillende brandstoffen en aandrijvingen.

Onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapport 'Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisatie 2016' (2017) (pdf, 12 MB)

Onderzoeksrapport 'Transitie naar duurzame mobiliteit in steden: een analysekader' (2014) (pdf, 4,35 MB)

Achtergronddocument Transport (2010) (pdf, 1,36 MB)

Onderzoeksrapport 'Koppeling van ruimtemodel met transportmodel voor berekening toekomstscenario's' (2013) (pdf, 3,30 MB)

Onderzoeksrapport 'Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen' (2010) (pdf, 3,25 MB)

Onderzoeksrapport "Actualisatie van het emissiemodel voor wegverkeer MIMOSA ter voorbereiding van MIRA-S 2009" (2009) (pdf, 1,97 MB)

Onderzoeksrapport "Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen" (2004) (pdf, 1,07 MB)

Onderzoeksrapport "Voorbereidende studie voor de ontwikkeling van emissiemodellen voor spoor en scheepvaart" (2004) (pdf, 1,03 MB)

Onderzoeksrapport "Eco-efficiëntie: Wat is eco-efficiëntie en hoe eco-efficiënt is Vlaanderen?" (2003) (pdf, 1,50 MB)

Andere publicaties

Transport - Beleidsaandacht nodig voor milieudruk van lucht- en zeevaart (2007) (pdf, 637 KB)

Transport - Energie-efficiëntie kan beter (2006) (pdf, 269 KB)

Transport - Alternatieven voor een milieuvriendelijker vervoer (2005) (pdf, 1,61 MB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.