Deel deze pagina

Verzenden

Totale CO2-emissie per industriële deelsector

Deze indicator geeft de emissie van CO2 in de sector industrie weer, afkomstig van zowel energetisch als niet-energetisch energiegebruik. CO2 is goed voor bijna 85 % van de uitstoot van broeikasgassen door de industrie.

Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Verloop

Industrie verantwoordelijk voor een vierde van de CO2-uitstoot

De sector industrie is goed voor 28 % van alle CO2-uitstoot in Vlaanderen in 2014 of 17,8 Mton CO2, in 1990 was dit 24 % of 16,6 Mton CO2. Waar de chemie- en de metaalsector, economisch de twee grootste deelsectoren, in 1990 nog ongeveer elk 33 % van de totale CO2-uitstoot van de sector industrie voor hun rekening namen, steeg het aandeel van de deelsector chemie tot 48 % en daalde het aandeel van de deelsector metaal tot 28 % in 2014. De papier- en textielsector hebben een zeer laag aandeel van respectievelijk 2,3 % en 1,1%, economische gezien zijn dit eveneens zeer kleine sectoren. Voeding en overige industrie, waar de bouw deel van uitmaakt, zijn goed voor 8,8 % en 10,5 % van de industriële uitstoot.

Doelstellingen

Met het Europese Energie- & Klimaatpakket beoogt de EU haar totale broeikasgasuitstoot met 20 % te verminderen in 2020 ten opzichte van 1990 of met 14 % in vergelijking met 2005. Vanaf 2005 vallen de CO2-emissies van grote industriële bedrijven onder het Europees emissiehandelssysteem (ETS). Hiervoor is een globale emissiereductie met 21,3 % voorzien tussen 2005 en 2020. De overige industriële CO2-emissiesbronnen, die niet onder ETS vallen, zijn in België via een Europese verplichting onderworpen aan een reductiedoelstelling van 15 % tegen 2020 t.o.v. 2005. Deze Belgische doelstelling werd eind 2015 vertaald naar reductiedoelstellingen voor de gewesten, Vlaanderen zal haar uitstoot van broeikasgassen verminderen met 15,7 % ten opzichte van het referentiejaar 2005.

 

 

Industriële CO2-emissie in 2014 nog altijd boven het niveau van 1990, maar lager dan 2005

Voor de totale sector industrie is in 2014 de uitstoot van CO2 ten opzichte van 1990 gestegen met 7,3 %. De sterkste stijging werd waargenomen in de chemische sector (57 % t.o.v. 1990), de meeste andere sectoren kenden reeds een daling. Enkel in 2009 lag de uitstoot van CO2 lager dan in 1990, maar deze daling kan bijna volledig worden toegeschreven aan de financieel-economische crisis en de gedaalde industriële activiteit. De absolute piek lag in 2004 met 20 732 kton CO2, hierna begon de uitstoot te dalen. Ten opzichte van 2005 is de uitstoot van CO2 in de industrie met 12,8 % of 2 610 kton CO2 gedaald.

Bijna drie vierde van industriële CO2-emissie onder Europees emissiehandelssysteem

Een belangrijk deel van de broeikasgasuitstoot van de sector industrie wordt gereguleerd door het Europees emissiehandelssysteem (ETS). In de eerste handelsperiode, die liep van 2005 tot 2007, viel net geen 50 % van de industriële CO2-uitstoot onder ETS. Door een uitbreiding van het toepassingsgebied steeg dit in de tweede handelsperiode (2008-2012) tot ruim 60%. In de derde handelsperiode die loopt van 2013 tot 2020 valt bijna 75 % onder ETS. Zo vallen bijna de volledige metaal-, chemie- en papiersector onder ETS.

Meer informatie over het Europees Emissiehandelssysteem kan terug worden gevonden bij de indicatoren Aandeel van installaties onder het Europees Emissiehandelssysteem (ETS) in verhouding tot de totale broeikasgasemissies en Toegewezen versus benodigde emissierechten voor bedrijven onder Europees emissiehandelssysteem (ETS).

Meer cijfers

.pdf

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht