Deel deze pagina

Verzenden

Bruto toegevoegde waarde van de industrie

De bruto toegevoegde waarde in kettingeuro’s wordt gebruik om de wijzigingen in volume weer te geven, prijsveranderingen worden hier uitgezuiverd. Op die manier is het verloop van de bruto toegevoegde waarde een representatieve weerspiegeling van de evolutie van de effectieve industriële productie. Onderstaande cijfers worden weergegeven per deelsector van 2003 tot 2013 en zijn ramingen op basis van cijfers van NBB.

Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Verloop

De industriële sector in Vlaanderen

In Vlaanderen was de sector industrie in 2013 goed voor 24,2 % van de totale bruto toegevoegde waarde of 49 433,4 miljoen kettingeuro’s. Het aandeel van de industrie daalde tijdens de gerapporteerde periode (2003-2013) lichtjes. De ‘overige industrie’ is de grootste deelsector binnen de sector industrie met een aandeel van 36 % van de bruto toegevoegde waarde van de industrie, de bouwnijverheid neemt 73 % van de ‘overige industrie’ voor haar rekening. De metaalsector is de tweede grootste industriële sector in Vlaanderen met een aandeel van 25 %, in 2003 was dit nog 30 %. Chemie volgt met ruim 19 % van de totale bruto toegevoegde waarde in de industrie en dit aandeel blijft relatief stabiel. Het aandeel van de voedingssector steeg van 8,6 % in 2003 naar 11,2 % in 2013. Afval & afvalwater en de papiersector vertegenwoordigen elk ongeveer 3 %. De textielsector is de kleinste sector met 2,4 % en blijft verder dalen, in 2003 was dit nog 4,5 %. 

Een gestage stijging, de val en het herstel van de industrie

Tot en met 2007 is er een gestage stijging van de bruto toegevoegde waarde in kettingeuro’s in de Vlaamse industrie, met groeivoeten tussen 0,85 % en 4,50 %. In 2008 was er reeds een terugval met 2,38 % ten gevolge van de financieel-economische crisis, in 2009 waren de gevolgen van de crisis nog harder voelbaar met een daling in de bruto toegevoegde waarde met 5,06 %. In 2010 en 2011 veerde de industrie terug op met groeicijfers van 2,23 % en 4,76 %. De twee volgende jaren kende de industrie echter opnieuw een zeer lichte terugval. In 2013 bleef de totale bruto toegevoegde waarde in kettingeuro’s van de industrie echter onder het niveau van 2007.

De enige deelsector die niet leed onder de crisis was de voedingsindustrie, deze bleef ook tijdens de crisis verder groeien. Enkel in 2010 en 2013 kende deze deelsector een terugval. De deelsectoren afval & afvalwater en de chemie kenden in 2008 een sterke daling met ruim 5 % en 9 %. Terwijl de andere deelsectoren ook in 2009 verder krompen, veerden deze beide deelsectoren reeds op met een groei van meer dan 16 %. Voor de metaal-, de papier- en de textielsector was 2009 een echt rampjaar met een daling in de bruto toegevoegde waarde van respectievelijk 21 %, 12 % en 28 %.

Wanneer de periode 2003 tot 2013 wordt vergeleken steeg de bruto toegevoegde waarde in Vlaanderen in kettingeuro’s met bijna 17 %, de sector industrie stijgt met meer dan 11 %. Indien de deelsectoren worden vergeleken is het hoofzakelijke de reeds zeer kleine textielsector die zeer hard daalt, 39 %. Ook de metaalsector daalt met 7 %. De deelsectoren die het sterkste stijgen zijn de voedingsindustrie, afval & afvalwater en ‘overige industrie’ met elk respectievelijk 44 %, 23 % en 24 %.

 

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht