Deel deze pagina

Verzenden
NL EN

Handel & diensten

De sector handel & diensten (ook de tertiaire sector genoemd) kan ingedeeld worden in zes deelsectoren:

  • handel
  • hotels en restaurants
  • kantoren en administratie (overheden, financiële instellingen...)
  • onderwijs
  • gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gemeenschapsvoorzieningen
  • sociaal-culturele en persoonlijke diensten

Deze laatste deelsector bevat ook de activiteiten rond afvalverzameling en -verwerking en afvalwaterzuivering.

Op economisch vlak is handel & diensten veruit de grootste sector in Vlaanderen. Bovendien zorgt hij voor een groot deel van de werkgelegenheid. Ook op milieugebied is de impact van de tertiaire sector niet gering. Handel & diensten produceert bijna een vijfde van de totale hoeveelheid primair afval in Vlaanderen. Indien ook het secundair afval, afkomstig van afvalverwerkende bedrijven, wordt meegeteld, bedraagt het aandeel van handel & diensten in de afvalproductie in Vlaanderen zelfs 40 %. Het energiegebruik van handel & diensten is minder belangrijk t.o.v. de andere sectoren (aandeel van 7 % in 2009). Tegenover 1990 is er echter een sterke toename in het gebruik van aardgas en elektriciteit, met als gevolg zowat een verdubbeling van het totale energiegebruik.

Om zicht te krijgen op de mogelijke evoluties in de komende decennia heeft MIRA eind 2009 de Milieuverkenning 2030 gepubliceerd. Daarin zijn verschillende beleidsscenario's uitgewerkt voor het energiegebruik en de emissies door handel & diensten in Vlaanderen tot 2030.

Info
Raadpleeg de bijhorende indicatoren aan de hand van bovenstaande selectie-tool of via de overzichtslijst onderaan deze pagina.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.