Deel deze pagina

Verzenden

Drinkwaterwinning

Drinkwater kan zowel uit grond- als oppervlaktewater geproduceerd worden. Het water waaruit drinkwater gewonnen wordt, wordt “ruwwater” genoemd. Deze indicator geeft aan hoeveel ruwwater de drinkwatermaatschappijen in Vlaanderen gebruiken, voornamelijk om er drinkwater van te maken (een klein deel wordt ook verkocht als ruwwater of gaat verloren tijdens de productie) en wat daarbij de aandelen van grond- en oppervlaktewater zijn. Het drinkwater dat in Vlaanderen verbruikt wordt, wordt echter niet enkel in Vlaanderen zelf geproduceerd. Zo wordt drinkwater aangekocht in Wallonië, Nederland, Frankrijk … Ook verkopen de watermaatschappijen actief in Vlaanderen drinkwater voor gebruik buiten Vlaanderen. Om de impact van drinkwaterproductie op de waterhuishouding in Vlaanderen in beeld te brengen, wordt hier enkel rekening gehouden met het ruwwater dat in Vlaanderen zelf gewonnen wordt.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Verloop

Aandeel oppervlaktewater groter dan aandeel grondwater

Tot en met 1996 was het aandeel grondwater in het gewonnen ruwwater groter dan het aandeel oppervlaktewater. Sinds 1997 wordt er echter meer oppervlaktewater ingezet dan grondwater, met uitzondering van 2002 toen ook de totale drinkwaterproductie beduidend hoger was in vergelijking met de andere jaren. In 2016 bedroeg de totale hoeveelheid in Vlaanderen gewonnen ruwwater 336,4 miljoen m³ waarvan 48 % uit grondwater en 52 % uit oppervlaktewater. Uit die 336,4 miljoen m³ ruwwater werd 331,7 miljoen m³ drinkwater geproduceerd, het verschil ging verloren bij de productie (5,9 miljoen m³) of werd verkocht als ruwwater. De drinkwaterproductie in Vlaanderen steunt echter niet uitsluitend op eigen waterwinning in Vlaanderen. Vlaamse watermaatschappijen produceren ook drinkwater buiten Vlaanderen (11,3 miljoen m³ in 2016) en kopen drinkwater aan buiten Vlaanderen (74,6 miljoen m³ in 2016). In 2016 verkocht drinkwatermaatschappijen actief in Vlaanderen dan weer bijna 7,6 miljoen m³ drinkwater buiten Vlaanderen. Het rapport “Drinkwaterbalans voor Vlaanderen 2016” geeft meer details.

Lichte daling van de gewonnen hoeveelheid ruwwater

De totale hoeveelheid in Vlaanderen gewonnen ruwwater vertoonde een stijging tussen 1986 en begin de jaren 2000, sinds 2005 lijkt er eerder sprake van een licht dalende trend. De gewonnen hoeveelheid oppervlaktewater is eveneens gestegen tot 2005, licht gedaald in de tweede helft van de jaren 2000 en vervolgens quasi stabiel gebleven. De hoeveelheid gewonnen grondwater is sinds het midden van de jaren ‘90 langzaam gedaald.

Om te voorkomen dat de grondwaterlagen uitgeput raken, kan het aangewezen zijn de overschakeling op oppervlaktewaterwinning te stimuleren. Uiteraard moet dan ook met de draagkracht van het watersysteem rekening gehouden worden en moet de basisafvoer gegarandeerd blijven. Anticiperend op problemen van waterschaarste bij toenemende droogte zijn scenario’s noodzakelijk die prioriteiten tussen de belanghebbende doelgroepen vastleggen.

Om de productiemogelijkheden op te drijven of als antwoord op lokale verdrogingsproblemen wordt water kunstmatig geïnfiltreerd in de watervoerende laag. In Grobbendonk bv. wordt oppervlaktewater geïnfiltreerd en in Koksijde RWZI-water. Deze techniek biedt mogelijkheden als de lokale hydrogeologische omstandigheden dit toelaten en waterbronnen voorhanden zijn. Lokale monitoring van de grondwaterstand, de grondwaterkwaliteit en van de effecten op natuur zijn vereist.

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht