Deel deze pagina

Verzenden

Aantal overstromingen per decennium

Het Centre for Research on the Epidemiology of Disasters houdt een databank bij met informatie over het wereldwijde voorkomen van rampen waaronder overstromingen. Om opgenomen te worden in de databank moet een ramp voldoen aan een van volgende criteria:
  • tien of meer doden;
  • honderd of meer slachtoffers;
  • noodtoestand uitgeroepen;
  • internationale hulp gevraagd.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Deze indicator geeft per decennium het gemiddeld aantal overstromingen per jaar.

Bron: The OFDA/CRED International Disaster Database – www.emdat.be – Université Catholique de Louvain – Brussels – Belgium
Cijfers in Excel.
Maak link naar deze figuur
Open grafiek in nieuw venster

Verloop

 

Aantal geregistreerde overstromingen gestegen

Sinds 1970 is het aantal geregistreerde overstromingen per decennium merkelijk toegenomen, zowel in België, in (West-)Europa als in de wereld. Op basis van een andere dataset en uitgaande van andere criteria stelden ook Kundzewicz et al. (2013a) een stijgende trend vast van de grote overstromingen in Europa in de periode 1985-2009.

Volgens het rapport ‘The Human Cost of Weather-Related Disasters 1995-2015’ vertegenwoordigden overstromingen in de periode 1995-2015 op wereldschaal 47 % van alle rampen gerelateerd aan het weer. Daarbij waren in totaal 2,3 miljard mensen betrokken en vielen er ongeveer 150 000 dodelijke slachtoffers. De economische schade wordt op 662 miljard dollar geraamd, wat waarschijnlijk nog een onderschatting is omdat niet voor alle geregistreerde overstromingen een schatting van de economische schade voorhanden is (CRED & UNISDR, 2015).

Het Europees Milieuagentschap heeft sinds kort een databank met informatie over overstromingen in Europa. Voor de periode 1995-2015 zijn er bijna 2300 overstromingen opgenomen. Daarbij vielen 2 870 dodelijke slachtoffers en de totale schade bedroeg bijna 95 miljard euro. Voor België zitten er voor dezelfde periode 20 overstromingen in de databank, waarbij 9 dodelijke slachtoffers vielen en de totale schade op 246 miljoen euro geschat wordt (EEA, 2016a).

De beschikbare studies over rivieroverstromingen in Europa suggereren dat de geobserveerde toename van de verliezen vooral toe te schrijven is aan de toegenomen bevolking, de economische welvaart en de ontwikkeling in overstromingsgevoelige gebieden. Er is echter ook bewijs dat de verbeterde protectie en bescherming tegen overstroming in een aantal gevallen bijdraagt tot de afname van de verliezen (EEA 2016b).

Er wordt met middelmatig vertrouwen (“medium confidence”) gesteld dat antropogene invloeden bijgedragen hebben aan de intensifiëring van zware neerslag op wereldschaal. Toch is er geen hard bewijs voor een klimaat gedreven, wereldwijde verandering van de frequentie en omvang van overstromingen gedurende de laatste decennia (Kundzewicz et al., 2013b).

Meer info

Wat zijn de verwachtingen voor klimaatverandering in Vlaanderen en omgeving voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen? Deze vragen krijgen een antwoord in het MIRA Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen. Aan de hand van scenario’s is de bandbreedte van de verwachtingen tegen 2030, 2050 en zelfs 2100 in beeld gebracht. Daarbij komen ook de mogelijke effecten van klimaatverandering op overstromingen aan bod.

Referenties

CRED & UNISDR (2015) The Human Cost of Weather-Related Disasters 1995-2015. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) & the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), 30 p.

EEA (2016a) European past floods. Dataset, Last modified 18 May 2016. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/european-past-floods#tab-european-data

EEA (2016b) Economic losses from climate-related extremes. Indicator Assessement, Last modified 17 June 2016. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-2/assessment

Kundzewicz et al. (2013a) Large floods in Europe, 1985–2009, Hydrological Sciences Journal, 58:1, 1-7.

Kundzewicz et al. (2013b) Flood risk and climate change: global and regional perspectives. Hydrological Sciences Journal, 59 (1), 1–28.

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht