Deel deze pagina

Verzenden

Pesticiden in regenwater

Residu’s van pesticiden of bestrijdingsmiddelen in regenwater worden dikwijls gehanteerd als een maat voor luchtverontreiniging. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzoekt sinds 1997 de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in regenwater op vijf locaties in Vlaanderen: Gent, Oostende, Diksmuide, Leuven en Genk. De staalname gebeurt dagelijks en omvat telkens de neerslag van de afgelopen 24 uur. Omwille van de continuïteit van de resultaten wordt hier enkel gewerkt met de locatie Gent en voor elk jaar met de resultaten van de periode maart-september.

Hier worden slechts enkele opvallende evoluties besproken. Het achtergronddocument ‘Verspreiding van bestrijdingsmiddelen’ geeft meer informatie.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Depositie van enkele belangrijke bestrijdingsmiddelen in regenwater (Gent, 1997-2008)

Bron: MIRA, VMM
Cijfers in Excel.


Verloop

Lindaan en endosulfan, beide insecticides, vertonen een uitgesproken dalende trend. Hier speelt duidelijk de invloed van de wetgeving waarbij deze twee bestrijdingsmiddelen niet meer of in beperkte mate nog toegelaten zijn.

Ook atrazine (herbicide) is zeer sterk afgenomen. Maar met het wegvallen van atrazine is het gebruik van terbutylazine (herbicide) exponentieel toegenomen. Net zoals metolachloor (herbicide), dat wel eens als mengpartner aan terbutylazine wordt toegevoegd om nakieming van onkruiden tegen te gaan.

Diuron (herbicide) blijft aanwezig maar de deposities liggen de laatste jaren merkelijk lager dan voordien. De diurondepositie blijft de laatste drie jaren ongeveer constant en komt minder frequent en meer verspreid over een langere periode voor.

De statistische analyse van de meetgegevens bevestigt deze conclusies. Endosulfan, diuron en lindaan vertonen zeer grote, statistisch significante dalingen. Opvallend is de zeer grote, significante stijging van terbutylazine.

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht