Deel deze pagina

Verzenden

Hoeveelheid vernietigde PCB-houdende apparaten

PCB's (Polychloorbifenylen) werden vroeger gebruikt in onder andere transformatoren en condensatoren. Door lekken of onoordeelkundige ontmanteling van deze apparaten zijn de PCB's in het milieu terecht gekomen. Sommige PCB's zijn toxisch en kunnen bij opname schadelijke gezondheidseffecten veroorzaken.

De Europese richtlijn betreffende de verwijdering van PCBs en PCTs van 16 september 1996 bepaalt dat PCBhoudende apparaten die meer dan 500 mg/kg PCB’s bevatten uiterlijk tegen 31 december 2010 moesten worden gereinigd en/of verwijderd.
Deze richtlijn bepaalt ook dat de lidstaten een inventaris moeten bijhouden van alle apparaten waarvan het PCB-gehalte in de vloeistof meer dan 50 mg/kg bedraagt.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Verloop

In 2000 startte OVAM een PCB-verwijderingsplan met een stapsgewijze vernietiging (gebaseerd op het bouwjaar) van PCB-houdende toestellen die meer dan 1 liter vloeistof bevatten met meer dan 0,05 % PCB’s. PCB-houdende apparaten zijn bijvoorbeeld elektrische transformatoren, condensatoren …

Dit PCB-verwijderingplan voor het Vlaamse Gewest dat werd opgesteld n.a.v. de hogergenoemde Europese richtlijn voorzag in een afbouwplan tegen eind 2005, met een afwijkingsmogelijkheid tot eind 2010.

PCB-verwijderingsplan : Stand van zaken ná 31 december 2010

In de inventaris die de OVAM bijhoudt voor het Vlaamse Gewest zijn 20.150 PCB-houdende apparaten opgenomen die meer dan 500 mg/kg PCB's bevatten. Momenteel is daarvan 99,33 % afgevoerd voor verwerking.

Daarnaast zijn er ook nog 103 toestellen opgenomen in de inventaris waarvan het PCB-gehalte in de vloeistof minder dan 500 mg/kg bedraagt. Deze toestellen mogen in gebruik blijven tot het einde van hun levensduur en moeten pas dan worden afgevoerd voor verwerking als PCB-houdend toestel.

De gegevens m.b.t. de resterende toestellen werden in februari 2011 doorgegeven aan de afdeling Milieuinspectie voor verdere opvolging.

In principe komt er nu dus geen nieuwe PCB-verontreiniging in het milieu meer bij. Maar, omdat PCB’s zo moeilijk afbreken, zal de historische verontreiniging van (water)bodem en biota (bv. paling) nog vele jaren een probleem blijven.

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht