Deel deze pagina

Verzenden

PCB-concentratie in paling uit oppervlaktewater

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater systematisch te monitoren wordt door het INBO o.a. de PCB-concentratie (zeven merker PCB’s) in paling gemeten (omwille van de ruime verspreiding en het hoge vetgehalte van paling). De gemeten waarden kunnen getoetst worden aan de referentieconcentratie voor oppervlaktewater (240 ng/g vet) enerzijds en de consumptienorm voor paling (75 ng/g vers gewicht) anderzijds.

Per meetplaats werd telkens de meest recente meting uit de periode 1994-2008 geselecteerd. Na 2008 gebeurden geen analyses meer.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

PCB's in paling

Bron: INBO
Cijfers in Excel.


Verloop

Ondanks daling overschrijdt 60 % meetplaatsen consumptienorm PCB’s

Vetoplosbare polluenten, waaronder PCB’s, hebben de neiging zich op te stapelen in de voedselketen. Hun aanwezigheid in het spierweefsel van paling wordt al geruime tijd opgevolgd. Paling is een goede bio-indicator omwille van zijn hoog vetgehalte, zijn plaats bovenaan de aquatische voedselpiramide, zijn lange plaatsgebonden levenswijze op de rivierbodem en zijn ruime verspreiding. PCB’s hebben een negatieve invloed op het vetgehalte van palingen. Om inzicht te krijgen in de verspreiding van PCB’s worden de meetplaatsen ingedeeld in kwaliteitsklassen op basis van de afwijking ten opzichte van referentiewaarden. De meetresultaten worden ook getoetst aan consumptienormen.

PCB’s worden nog vaak in afwijkende en sterk afwijkende concentraties aangetroffen in paling. Sterk afwijkende concentraties worden in alle bekkens teruggevonden, behalve in het IJzerbekken. In het Dijle- en Zennebekken is het percentage sterk afwijkende meetplaatsen het hoogst. Op Vlaams niveau bekeken werd de Belgische consumptienorm voor PCB’s in de periode 2001-2008 op 60 % van de meetplaatsen overschreden. Wel blijkt dat de PCB-concentraties in paling een gunstige trend vertonen. De consumptie van in het wild gevangen paling wordt echter nog steeds sterk afgeraden.

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht