Deel deze pagina

Verzenden

Verspreiding van Persistente Organische Polluenten (POP's)

Wat zijn POP's?

Onder POP’s verstaan we organische polluenten die persistent zijn, toxische eigenschappen bezitten voor mens en/of milieu, bioaccumuleren en dikwijls over lange afstanden getransporteerd worden. Voorbeelden zijn polychloorbifenylen (PCB’s), dioxines, polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s), furanen, gebromeerde vlamvertragers (BFR’s), geperfluoreerde organoverbindingen (PFOC’s), hexachloorbenzeen (HCB), …

Dioxines en PAK’s komen vrij als ongewenst nevenproduct bij onvolledige verbranding van organisch materiaal (al dan niet in aanwezigheid van een chloorbron). De belangrijkste bronnen zijn gebouwenverwarming en het verbranden van afval in open lucht.
PCB’s, BFR’s en PFOC’s zijn antropogeen. PCB’s werden onder andere gebruikt in transformatoren en condensatoren. BFR’s zijn stoffen die worden toegevoegd aan kunststoffen om de brandbaarheid te verminderen (bv. gebruikt bij televisietoestellen). PFOC’s worden onder meer gebruikt om materialen afstotend te maken voor water, vuil en olie en kennen een breed gamma aan toepassingen: oppervlaktebehandeling van textiel, vuurbestrijdingsschuimen, polymeren (bv. Teflon), adhesieven, oppervlaktebehandeling van kookgerei (bv. Tefal), schoonmaakmiddelen,…

Gevolgen voor mens en milieu

POP’s die in het milieu terechtkomen breken moeilijk af, ze kunnen worden opgenomen door levende organismen en komen zo in de voedselketen terecht. Sommige POP’s accumuleren in vetweefsel. De mens neemt POP's hoofdzakelijk via de voeding op, maar ook via inademing. De gezondheidseffecten hangen af van de soort verbinding en omvatten effecten op de groei, vruchtbaarheidsstoornissen, kanker, immuunverstoring, lever- en nieraandoeningen, hormoonverstoring,…

 
Meer informatie over dit thema vindt u in de Themabeschrijving Verspreiding van Persistente Organische Polluenten (POP's). Dit document omschrijft de verschillende polluenten en geeft meer uitleg over het ontstaan, het gebruik en de verspreiding in het milieu van deze stoffen. Daarnaast is er ook aandacht voor de chemische structuur, de toxiciteit en de effecten op de gezondheid van de verschillende POP's.

Info
Raadpleeg de bijhorende indicatoren aan de hand van bovenstaande selectie-tool of via de overzichtslijst onderaan deze pagina.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.