Deel deze pagina

Verzenden

Versnippering

Wat is versnippering?

Versnippering (of fragmentatie) is een fenomeen van ruimtelijke structuurverandering en meer specifiek het proces van het opdelen van ruimtelijke gehelen in kleinere stukken in de loop van de tijd. Bebouwing is in Vlaanderen de voornaamste oorzaak van versnippering. Kenmerkend zijn de vele verkavelingen buiten de steden. Bovendien neemt de bebouwing nog toe, waarbij het de open ruimte is die wordt aangesneden en in veel mindere mate dan vroeger groen- en natuurgebieden. 

Gevolgen voor mens en milieu

De gevolgen van versnippering zijn divers: 
  • ecologische achteruitgang door isolatie van gemeenschappen en ecotopen en verminderde verbondenheid (waardoor migratie diersoorten, bv padden onmogelijk wordt)
  • visuele degradatie van het landschap (minder natuur en meer asfalt, huizen en andere bebouwing)
  • meer verspreide bebouwing en bijgevolg meer verspreide verstoring zoals lawaaihinder, lucht-, water- en bodemverontreiniging.
Info
Raadpleeg de bijhorende indicatoren aan de hand van bovenstaande selectie-tool of via de overzichtslijst onderaan deze pagina.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

Verbanden

Versnippering heeft gevolgen voor de biodiversiteit (Gevolgen voor natuur). Versnippering geeft ook aanleiding tot geluidshinder (Hinder), verstoring van de waterhuishouding (overstromingen bv.), vermesting ...

Tevens is versnippering geen zuiver milieuthema en hangt het ook samen met ruimtelijke ordening, socio-economisch beleid en mobiliteitsbeleid. De problematiek van verschillende schaalniveaus, een gebrek aan eenduidige normen en het feit dat versnippering en ontsnippering naast elkaar staande processen zijn, zijn terechte aandachtspunten voor het te ontwikkelen beleid.

Onderzoeksrapporten

Achtergronddocument Versnippering (2007) (2,99 MB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.