Deel deze pagina

Verzenden

Stikstofdepositie

Vermestende depositie omvat de droge en natte depositie van stikstofhoudende verbindingen op de bodem. Depositie is het resultaat van grensoverschrijdende luchtverontreiniging, waar zowel Vlaamse als buitenlandse emissiebronnen toe bijdragen.

De indicator toont gemiddelde gemodelleerde waarden van stikstofdepositie, samengesteld uit depositie van stikstofoxiden (NOy-depositie) en van ammoniakale stikstof (NHx-depositie). De modellering gebeurde met het atmosferisch verspreidingsmodel VLOPS, dit is de Vlaamse versie van het Operationeel Prioritaire Stoffen model. Het model berekent concentraties en deposities van vermestende stoffen met een geografische resolutie van 1x1 km2. Invoergegevens voor het model zijn: meteorologische gegevens, emissiegegevens van punt- en oppervlaktebronnen binnen en buiten Vlaanderen en gegevens over de receptorgebieden. Grensoverschrijdend transport van emissies (import en export) wordt hierbij in rekening gebracht.

Alle voorgestelde depositieresultaten zijn berekend met het VLOPS-model versie 17. De depositieresultaten worden jaarlijks geactualiseerd t.e.m. het jaar x-2. Dit is het meest recente jaar waarvoor emissiecijfers van Vlaanderen beschikbaar zijn. De emissies van buiten Vlaanderen zijn beschikbaar tot jaar x-3. Voor jaar x-2 worden bijgevolg Vlaamse emissie en meteogegevens van jaar x-2 gecombineerd met niet-Vlaamse emissies van jaar x-3. De emissiedata van buiten Vlaanderen zijn afkomstig van EMEP (European Modelling and Evaluation Programme).

Er zijn verschillende verbanden tussen het thema vermesting en andere milieuthema’s. De stikstofverbindingen die leiden tot vermestende depositie spelen ook een rol bij het thema verzuring, het thema fotochemische luchtverontreiniging (stikstofoxiden in de rol van ozonprecursor) en het thema zwevend stof (precursoren van secundair fijn stof).

Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Modelberekeningen uitgevoerd met model Vlops versie 17. Elk zichtjaar werd gemodelleerd op basis van niet-Vlaamse emissies (EMEP), Vlaamse emissies en meteodata van het betreffende jaar zelf, behalve het zichtjaar 2015 waarvoor niet-Vlaamse emissies (EMEP) van het jaar 2014 gebruikt werden omdat geen recentere data beschikbaar zijn. *: ‘Dissolved Organic Nitrogen’ of opgelost organisch stikstof

Bron: VMM (www.milieurapport.be)
Cijfers in Excel.
Maak link naar deze figuur
Open grafiek in nieuw venster

Verloop

Depositie daalt, natuurgerichte doelen nog niet bereikt

Vermesting is één van de belangrijkste oorzaken van het huidig verlies van biodiversiteit in Vlaanderen. Heides, schraalgraslanden en sommige bostypes zijn zeer gevoelig voor stikstofvermesting via depositie. De veranderingen in de levensgemeenschappen worden meestal gekenmerkt door de overheersing van één of enkele stikstofminnende soorten (bv. vergrassing van heide). Hoge stikstofdeposities tasten de vitaliteit van bossen aan.

In 2015 bedroeg de gemiddelde stikstofdepositie in Vlaanderen 23,4 kg N/ha. De stikstofdepositie daalt in de tijd (-47 % tussen 1990 en 2015 en -32 % tussen 2000 en 2015) door de inspanningen om de emissie van stikstofverbindingen te beperken. De laatste 3 jaren vlakt de dalende trend wat af, de NHx-depositie bleef constant, enkel de NOy-depositie daalde licht. NHx- levert nog steeds de grootste bijdrage tot de totale stikstofdepositie (59 % in 2015).

Natuurgerichte depositienormen of kritische lasten vermesting zijn richtinggevend voor het langetermijnbeleid inzake vermestende depositie. Hoever de huidige stikstofdepositie hiervan verwijderd is, is zichtbaar in de indicator overschrijding kritische lasten vermesting. De mediane kritische lastwaarde voor de meest kwetsbare ecosystemen zoals heide, naaldbos en loofbos bedraagt 11, 10 en 15 kg N/ha. Deze waarden kunnen dus als lange termijn natuurgerichte doelstellingen gebruikt worden.

Import van buiten Vlaanderen en sectoren landbouw en transport leveren grootste bijdrage

Vermesting is voor een groot deel het gevolg van grensoverschrijdende luchtverontreiniging. In 2015 was 46 % van de totale vermestende depositie in Vlaanderen het gevolg van import. Daarom wordt de discussie over maatregelen voor emissiereductie eveneens in internationale context gevoerd. Binnen Vlaanderen valt het grootste deel van de vermestende depositie toe te schrijven aan de sectoren landbouw (40 %) en transport (9 %).

De bijdragen van import en de verschillende sectoren vertonen een verschillend beeld voor de afzonderlijke depositiecomponenten NOy en NHx, onder meer doordat ze een verschillende verblijftijd hebben in de atmosfeer. Stikstofoxiden kunnen over lange afstanden getransporteerd worden en daardoor speelt de import de grootste rol bij de NOy-depositie (67 %). De sector transport levert met 22 % de tweede grootste bijdrage.

De depositie van ammoniakale stikstof geeft een ander beeld. NH3 verdwijnt sneller uit de atmosfeer door droge depositie nabij de bronnen of door omzetting naar ammoniumzouten. Daardoor is de import van buiten Vlaanderen veel geringer (33 %) en hebben NH3-emissiereducties binnen Vlaanderen een directer depositieverlagend effect. In Vlaanderen speelt de landbouwsector de voornaamste rol (62 %) in de NHx-depositie.

Stikstofdepositie ongelijk verspreid over Vlaanderen, gebiedsgerichte aanpak aangewezen

Door het effect van lokale emissiebronnen, is de depositie zeer ongelijk gespreid in Vlaanderen. In 2015 situeren de hogere deposities zich voornamelijk in landbouwintensieve gebieden in West-Vlaanderen, het noorden van Antwerpen en in beperktere mate het noorden van Oost-Vlaanderen. Ook in het noorden van Limburg is de depositie verhoogd, dit is te verklaren door de nabijheid van Nederlands Limburg en het Duitse Ruhrgebied met hoge emissies. Bepaalde autosnelwegen tekenen zich af als gebieden met verhoogde depositie (> 30 kg N/ha).

Door de ongelijk gespreide depositie vormen de huidige depositiewaarden in sommige NATURA 2000-gebieden een hindernis voor de instandhoudingsdoelstellingen. Om hieraan te verhelpen dient het generieke stikstofreductiebeleid aangevuld te worden met een gebiedsgerichte emissiereductie van bronnen met een te grote impact op nabijgelegen natuurgebieden.

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht