Deel deze pagina

Verzenden

Gehinderden door lawaai in stedelijk milieu

Het schriftelijk leefomgevingsonderzoek (SLO) is een enquête over de drie hinderthema’s licht, geur en geluid (AMINAL). Deze werd in 2000 gehouden bij 3 231 gezinnen en in 2004 bij 7 750 gezinnen. Door grote verschillen in aanpak kunnen de resultaten van beide bevragingen niet vergeleken worden. Het aantal gehinderden werd berekend door de som te maken van het aantal personen die ‘een beetje’, ‘tamelijk’, ‘ernstig’ of ‘extreem gehinderd’ antwoorden op de vraag: in welke mate bent u gehinderd door licht, geur of geluid. Het aantal ernstig gehinderden is de som van het aantal personen die ‘ernstig’ of ‘extreem gehinderd’ antwoorden op deze vraag.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Bronnen van geluidshinder in de 13 centrumsteden en in het buitengebied (2004)

Bron: SLO, AMINAL
Cijfers in Excel.


Verloop

Geluid vormt de belangrijkste bron van hinderbeleving in Vlaanderen. Eén op vier inwoners van een centrumstad blijkt geluidshinder te ondervinden, terwijl in de rest van Vlaanderen slechts één op vijf geluidshinder ondervindt. In de centrumsteden blijkt 5 % van de inwoners zelfs ernstig gehinderd door geluid in vergelijking met 3,5 % in de rest van Vlaanderen. Verkeer en vervoer blijkt de belangrijkste oorzaak van geluidshinder te zijn.

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht