Deel deze pagina

Verzenden

Gerapporteerde hinder door geluid, geur en licht

De mate waarin inwoners van Vlaanderen hinder ervaren van geluid, geur en licht kan worden weergegeven met de indicator gerapporteerde hinder. Op basis van de zogenaamde SLO-enquête van LNE (Schriftelijk LeefOmgevingsonderzoek) wordt deze indicator ingevuld voor Vlaanderen. Deze enquête werd voor de eerste maal uitgevoerd in 2001, vervolgens in 2004, 2008 en 2013. De vraagstelling is bij de verschillende peilingen bijna identiek, zodat de het mogelijk is om trends op te sporen. De volgende enquête is gepland voor 2018.

Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Verloop

Het MINA-plan 4 (2011-2015) stelt voor 2020 een vermindering van het aantal ernstig gehinderden door verkeerslawaai met 15 % voorop in vergelijking met 2010. Voor geurhinder geldt een doelstelling van niet meer dan 12 % gehinderden en niet meer dan 4,5 % ernstig gehinderden in 2020. MIts volgehouden inspanningen lijken deze doelstellingen realiseerbaar.

Verkeer belangrijkste bron van geluidshinder

De geluidshinder blijft dalen: in 2001 was 31 % van de bevolking gehinderd door lawaai, in 2013 was dit 24 %. Het aantal ernstig tot extreem gehinderden daalde in diezelfde periode van 11 % naar 9 %. Verkeer blijft met 26 % de belangrijkste bron van geluidshinder in de SLO-enquête van 2013, gevolgd door burenlawaai (16 %), recreatie (13 %) en industriële activiteiten (12 %). De ernstige geluidshinder door het verkeer daalde van 15 % naar 10 %. De algemene daling van de geluidshinder het laatste decennium is vooral te danken aan de daling van de geluidshinder door verkeer. Denk hierbij aan de overschakeling naar stillere wegdekken en banden, de daling van de snelheid, en de sanering van zogenaamde black points door bijvoorbeeld het plaatsen van geluidschermen.

Houtkachels en haarden groeiende bron van geurhinder

In de periode 2001-2013 daalde de geurhinder van 19 % naar 13 % gehinderden. De cijfers voor ernstige geurhinder zijn resp. 7 % en 4 %. In diezelfde periode is de geurhinder door verkeer gedaald van 13,5 % naar 8,2 %. Opvallend is de stijging van geurhinder door gebruik van houtkachels en haarden: 4,3 % in 2004 tot 7,4 % in 2013).

Lichtvervuiling status quo in de periode 2001-2013

 4 à 5 % van de Vlamingen is gehinderd door lichtvervuiling (overmaat aan licht). Door aanpassing van verlichtingsregimes en armaturen is er wel een lichte verbetering te noteren bij de hinder door verlichting van autosnelwegen: 1, 5 % iin 2001 naar 1,1 % in 2013).

 

 

 

 

 

 

 

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht