Deel deze pagina

Verzenden

Duurzaam beleggen in België

Financiële instellingen en markten kunnen een belangrijke invloed uitoefenen op de economie en de maatschappij door richting te geven aan kapitaalstromen. Als kredietverschaffers kunnen de banken kredietnemers ertoe bewegen om bepaalde duurzaamheidscriteria te respecteren. Daarnaast kunnen beleggers er zelf voor kiezen om via aandelen, obligaties of beleggingsfondsen aan duurzame ondernemingen middelen te verschaffen om verder te investeren in groei en vernieuwing. Deze vorm van investeren wordt ook Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI) genoemd.

Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.
D P S I R

Figuren

Verloop

Kwalitatieve evolutie

Duurzaam beleggen bestaat reeds enkele decennia en maakte sindsdien een enorme evolutie door. In het begin werden eerst ‘negatieve criteria’ toegepast, bv. wapenfabrikanten of bedrijven die mensenrechten schonden werden geweerd uit de beleggingsportefeuille (1ste generatie). Dit evolueerde naar een selectie op basis van ‘positieve criteria’, bv. bedrijven die opmerkelijk goed scoorden op het vlak van milieu- en/of sociaal beleid (2de generatie). Tegenwoordig worden bedrijven geselecteerd op basis van zowel milieu-, sociale en bestuurlijke factoren (3de generatie) en wordt er meer en meer aandacht besteed aan een actieve dialoog en communicatie tussen het bedrijf en de stakeholders (4de generatie).

De Belgische markt van duurzame beleggingsfondsen is hoogkwalitatief voor wat de basisconcepten en de inhoudelijke afbakening betreft, de meeste fondsen kunnen ingedeeld worden bij de derde of vierde generatie.

Minder beleggingsproducten, hoger volume

Tussen 1992 en 2010 kende het beheerd volume van Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI) een continue groei van 0,48 miljard euro tot bijna 11 miljard euro. Na 2010 daalde dit vermogen tot een bedrag van 7,7 miljard euro in 2013. Deze daling was hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat vele producten de vervaldag hadden bereikt. In 2014 zien we opnieuw een sterke stijging met maar liefst 48,8 % tot 11,4 miljard euro. De Belgische markt voor openbaar verdeelde ICB’s (Instellingen voor collectieve beleggingen) kende een sterke groei van 20 % die het totaal netto actief op 141,58 miljard euro bracht. Het aandeel duurzame belegd vermogen t.o.v. het totaal belegd vermogen in ICB’s kende een stevige toename van 6,5 % in 2013 tot 8,1 % in 2014.

In 2011 werden er 359 duurzame beleggingsproducten (inclusief MVI-notes (verhandelbare leningen met korte looptijd) en verzekeringsproducten) aangeboden tegenover 302 in 2014, drie minder dan in 2013. Ook deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat zeer veel beleggingsproducten hun vervaldatum bereikt hebben en er minder nieuwe beleggingsproducten worden gelanceerd. KBC AM, BNP Paribas IP en Candriam zijn de grootste aanbieders met respectievelijke 101, 74 en 23 duurzame beleggingsproducten. Bij KBC AM werd, door het bereiken van de vervaldag van een aantal producten, de reeds ingezette daling verder gezet, terwijl bij BNP Paribas IP de omgekeerde beweging plaatsvond. Candriam bleef net zoals de afgelopen jaren vrij constant terwijl AG Insurance het afgelopen jaar een sterke toename kende van 1 beleggingsproduct naar 9.

Indien het duurzaam belegd vermogen per instelling nader wordt bekeken, hebben KBC AM, BNP ParibasIP en Candriam samen een marktaandeel van meer dan 50 %. KBC AM heeft nog steeds het grootste aandeel met ruim 25 %, in 2009 bedroeg dit net geen 60 %.

Meer info

Lees het volledige MIRA-rapport 'Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2014'  (Peeters H., van den Buijs C., 2015) (pdf, 1,7 MB KB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht