Deel deze pagina

Verzenden

Informatie over de Kernset Milieudata

Datasets in MIRA

MIRA gebruikt en rapporteert datasets afkomstig van diverse (overheids)instanties. Data-inventarisatie is een complexe oefening en is gebaseerd op wettelijk verplichte informatieverzameling zoals milieujaarverslagen, collectieve emissieregistratie, metingen door de overheid zoals bemonstering van bedrijfsafvalwater, wetenschappelijke studies, enquêtes bij bedrijven en particulieren, statistische informatie (bv. verkeer- en landbouwtellingen, gebruik van milieubelastende producten), emissiemodellen in combinatie met internationaal aanvaarde emissiefactoren, etc. Een inventaris is steeds een zo volledig en correct mogelijke inschatting van de data op een bepaald moment. Dit betekent echter niet dat er geen onzekerheden op de cijfers bestaan. Het is momenteel niet mogelijk om een concrete foutenmarge toe te kennen aan de verschillende datasets. Enkel voor de broeikasgasemissie is er, op Belgisch niveau, voor 2010 een algemene foutenmarge van 8,1 % bepaald (onzekerheid voor de andere jaren is van eenzelfde grootteorde). Een inventaris is ook steeds een momentopname. Daarom is het nuttig/nodig om telkens het tijdstip van raadpleging van de databank te vermelden. Databeheerders leveren ook continu inspanningen om hun data-inventaris te verbeteren. Zij doen hierbij een beroep op de nieuwste wetenschappelijke bevindingen en op internationale afspraken over methoden om volledige, consistente en gevalideerde tijdreeksen samen te stellen. Gevolg hiervan is dat de recentste datasets kunnen verschillen van deze in eerdere rapporten. Zo werden in 2012 voor de gebouwenverwarming de emissiefactoren van verschillende polluenten afgestemd in samenspraak met de andere gewesten op basis van nieuwe informatie.

Daarnaast werd de methode om het energiegebruik door de huishoudens te bepalen bijgestuurd. Dit alles heeft uiteraard een weerslag op de inschatting van de emissies. Aangezien de herberekening gebeurde voor alle historische jaren blijft een consistente tijdreeks behouden. Ook werd in 2012 de methodiek voor de inschatting van het energiegebruik van de collectief geregistreerde bedrijven volledig herzien, wat resulteert in een gewijzigde emissie voor verschillende polluenten. Bovendien zijn er voor diverse industriële installaties aanpassingen in de energiebalans voor het verbruik van biomassa, en een herverdeling tussen proces en verbranding wat opnieuw resulteert in gewijzigde emissies van onder andere zwevend stof, zware metalen en NMVOS. De herberekening gebeurde wel voor alle jaren zodanig dat een consistente tijdreeks behouden blijft. Voor transport, meer bepaald wegverkeer, is er een nieuwe berekeningsmethode (MIMOSA 4.2). Enkel het jaar 2010 werd voor de nieuwste Kernset milieudata herrekend met deze methode. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van een gewijzigde mobiliteitsmodule (i.v.m. verdeling wegtypes, voertuigtypes, grootte-klassen en euronormen). De tijdreeks 2000-2009 werd dus nog niet aangepast aan de nieuwe methode en is nog steeds het resultaat van berekeningen met het vroegere MIMOSA 4.1 model. Voor het jaar 2011 zijn emissiecijfers nog niet beschikbaar, de data van 2011 werden gelijkgesteld aan deze van 2010. Dit alles maakt dat de emissiedata vanaf 2010 niet consistent zijn met de cijfers van de voorgaande jaren en dus ook niet echt kunnen vergeleken worden.

Sectorindeling bij MIRA

De cijfers in de Kernset milieudata 2015 zijn – waar mogelijk – opgesplitst naar 6 sectoren. Dit laat toe een samenhangend beeld te krijgen van de milieudruk per sector. Onderstaande tabel toont de afbakening van deze sectoren en de verdere indeling in deelsectoren op basis van de NACE-BEL 2008 nomenclatuur.

Afbakening van de sectoren in MIRA
  sector   deelsector NACE-BEL2008-code 
huishoudens  - 
industrie         chemie  20,21
 metaal (ijzer en staal, non-ferro)  24 t.e.m. 30, 32.5, 33
 voeding  10,11,12
 textiel  13,14,15
 papier  17,18,58.1
 afval & afvalwater  37 t.e.m. 39°°°
 overige industrie         7, 8, 9.9, 16, 22, 23, 31 t.e.m. 32.4, 32.9,  36, 41, 42, 43
energie    elektriciteit & warmte  35.1, 35.3
 petroleumraffinaderijen  19.2
 aardgas  35.2
 biobrandstoffen (raffinage)  **
 overige energiebedrijven  5, 6, 9.1, 19.1
landbouw°°    akkerbouw & tuinbouw  1.1 t.e.m. 1.3, 1.5°, 1.60, 1.61, 1.63, 1.64
 veeteelt  1.4, 1.5°, 1.62
 jacht, bosbouw & groenvoorziening  1.7, 2, 3.2
transport*  -   -
handel & diensten         handel  45 t.e.m.49.5, 50, 51, 52, 95
 hotels & restaurants  55, 56
 kantoren & administratie  53, 64 t.e.m. 74,  77 t.e.m. 84, 94
 onderwijs  85
 gezondheidszorg  75, 86, 87, 88
 overige diensten  58.2, 59 t.e.m. 63, 90 t.e.m. 93,  96 t.e.m.99 
* omvat alle transportstromen en de ermee gepaard gaande emissies, maar niet de andere activiteiten (bv. kantoren); omvat eveneens de zeevisserij ** nog geen NACE's beschikbaar ° 1.5 (gemengd bedrijf) hoort zowel tot akker- en tuinbouw als veeteelt °° de deelsectoren landbouw kunnen nog verder opgesplitst worden °°° vermits afvalverbranding steeds met energierecuperatie gebeurt, worden emissies (naar lucht) van die activiteit bij de energiesector geteld