Deel deze pagina

Verzenden

Afval

Wat is afval? 

Bij de meeste productie- en consumptieprocessen ontstaan reststoffen. Gedeelten hiervan komen in het milieu terecht als lozingen naar lucht, water of bodem. Wat achterblijft zijn de afvalstoffen, of kortweg het afval.

Gevolgen voor mens en milieu

Productie van afval betekent verlies van grondstoffen en energie. De opslag, het transport en de verwerking van afval zorgen bovendien voor aantasting en verontreiniging van het milieu. Om deze milieuverstoringen te beperken, moet afval zoveel mogelijk worden voorkomen en zo milieuvriendelijk mogelijk worden beheerd.
   
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

Verbanden

Preventie, hergebruik en recyclage dragen bij tot een verminderd gebruik van primaire grondstoffen (Materiaalstromen in Vlaanderen). Afvalverwerking zorgt voor tal van emissies (Verspreiding van zwevend stof, Aantasting van de ozonlaag, Klimaatverandering). Radioactief afval komt aan bod in het hoofdstuk Ioniserende straling. Meer informatie over de afvalproductie van een aantal sectoren vindt u in de hoofdstukken Huishoudens,Industrie en Handel & diensten.

Onderzoeksrapporten

Achtergronddocument Beheer afvalstoffen (2011) (pdf, 723 KB)

Onderzoeksrapport 'Inzet van biologisch afval - Gevalstudie niet-verontreinigd houtafval' (2011) (pdf, 2,90 MB)

Onderzoeksrapport "Behandelingstechnieken voor bagger- en ruimingsspecie – Wonen in gebakken baggerslib" (2006) (pdf, 54 KB)

Onderzoeksrapport "Schatting van de bedrijfsafvalstoffenproductie door de tertiaire sector en andere doelgroepen" (2002) (pdf, 0,7 MB)

Andere publicaties

Afval - Bagger- en ruimingsspecie: integrale aanpak nodig (2006) (pdf, 493 KB)

Afval - Milieudruk van verbranden en storten (2005) (PDF, 0,5 MB)

Huishoudens en consumptie - ontkoppeling consumptie en huishoudens nog niet bereikt (2005) (PDF, 0,7 MB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

Indicators



DPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht