Deel deze pagina

Verzenden

Kwaliteit oppervlaktewater

Afvalwater van huishoudens en bedrijven, evenals verliezen van nutriënten en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en andere bronnen, tasten de kwaliteit van het oppervlaktewater aan. Die aantasting uit zich onder andere in ongunstige zuurstofcondities, te hoge nutriëntenconcentraties en de aanwezigheid van allerlei gevaarlijke stoffen in het aquatische milieu. Dit alles leidt tot een algemene daling van de ecologische kwaliteit.

Fysische verstoringen, zoals het ondoordringbaar maken van infiltratiegebieden, rechttrekkingen van waterlopen, natuuronvriendelijke oeververstevigingen en de demping van grachtenstelsels tasten niet alleen de leefomgeving van aquatische organismen aan. Ze leiden ook tot een vermindering van de zelfzuiverende processen die het oppervlaktewater toelaten een deel van de verontreiniging zelf te verwerken.

De overheid tracht de waterkwaliteit te verbeteren door de uitbouw en verbetering van de openbare saneringsinfrastructuur, structuurkenmerken te verbeteren enwaterbodems te saneren. Via vergunningen, heffingen en inspecties tracht de overheid bedrijven ertoe aan te zetten kleinere vuilvrachten te lozen. Met het Mestdecreet wil de overheid de diffuse verliezen van stikstof en fosfor door de landbouw reduceren.
 
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de zuurstofhuishouding en de nutriënten. Informatie over zware metalen, pesticiden en persistente organische polluenten is verwerkt in de respectievelijke verspreidingshoofstukken.

De Themabeschrijving Kwaliteit oppervlaktewater beschrijft het ecosysteem rivier, de bronnen van verontreiniging en de verontreinigingsfactoren. Ten slotte is er ook aandacht voor de effecten van klimaatverandering op de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Toekomstscenario's

Het hoofdstuk 'Kwaliteit oppervlaktewater' van de Milieuverkenning 2030 geeft de resultaten van de scenario's waarin de mogelijke effecten van de maatregelen inde ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen zijn doorgerekend.
   
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

Verbanden

Het hoofdstuk Kwaliteit oppervlaktewater is sterk verweven met diverse andere milieuthema’s zoals Verspreiding van zware metalen, Verspreiding van pesticiden, Verspreiding van persistente organische polluentenWaterkwantiteit en Vermesting

Onderzoeksrapporten

Themabeschrijving Kwaltiteit oppervlaktewater (2013) (pdf, 0,4 MB)

Onderzoeksrapport 'Een intuïtieve inleiding op de mixed model regressietechniek. De principes van mixed models aan de hand van simulatievoorbeelden en een analyse van twee concrete meetreeksen van het waterbodemmeetnet' (2013) (pdf, 3,68 MB)

Achtergronddocument Kwaliteit oppervlaktewater (2010) (pdf, 969 KB)

Onderzoeksrapport 'Rekenraamwerk voor de economische baten van een betere waterkwaliteit' - samenvatting (2008) (pdf, 370 KB)

Onderzoeksrapport 'Rekenraamwerk voor de economische baten van een betere waterkwaliteit' - eindrapport (2008) (pdf, 835 KB)

Onderzoeksrapport 'Evolutie van de emissies in water uit corrosie van bouwmaterialen aan de hand van referentiejaren 1998, 2002 en 2005' (2007) (pdf, 4,5MB)

Onderzoeksrapport "Statistische analyse van de meetresultaten van het fysisch-chemisch waterkwaliteitsmeetnet" (2007) (pdf, 558 KB)

Onderzoeksrapport "Scenario’s voor de reductie van erosie en sedimentaanvoer in Vlaanderen" (2006) (pdf, 178 KB)

Onderzoeksrapport "Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems - de resultaten (2006) (pdf, 1,3 MB)

Onderzoeksrapport "Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems - methodologie (2006) (pdf, 1,4 MB)

Andere publicaties

Kwaliteit oppervlaktewater - Druk op oppervlaktewater daalt, maar onvoldoende (2007) (pdf, 771 KB)

Oppervlaktewater - Biologische kwaliteit nog steeds ondermaats (2006) (pdf, 1,65 MB)

Water - Beoogde fysisch-chemische kwaliteit van het watersysteem nog veraf (2005) (pdf, 2,29 MB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht