Deel deze pagina

Verzenden

Landbouw

Onder landbouw verstaan we alle activiteiten binnen de akkerbouw, veeteelt, tuinbouw, zeevisserij, bosbouw en publieke groenvoorziening.

Landbouwactiviteiten leiden tot een grote milieudruk door:
  • uitstoot van verzurende en vermestende stoffen (o.a. ammoniak, stikstof en fosfaten)
  • gebruik van bestrijdingsmiddelen
  • uitstoot van andere stoffen naar lucht en water (o.a. broeikasgassen, fijn stof)
  • gebruik van schaarse ruimte
  • gebruik van water en energie
Ook de respons van de overheid en de landbouwsector zelf ommilieuproblemen op te lossen komt aan bod. Welke maatregelen worden genomen om milieuvriendelijker te werken?

Om zicht te krijgen op de mogelijke evoluties in de komende decennia heeft MIRAeind 2009 de Milieuverkenning 2030 gepubliceerd. Daarin zijntwee scenario's uitgewerkt voor de landbouw en het landgebruik in Vlaanderen tot 2030.
   
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

Figuren

Bron: MIRA (VMM)
Cijfers in Excel.


Topicrapporten

Topicrapport Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem: een systeemanalyse (2012) (pdf, 714KB)

Onderzoeksrapporten

Achtergronddocument Landbouw (2009) (pdf, 1,82 MB)

Onderzoeksrapport 'Geografische spreiding van gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in de landbouw: relatie tussen gebruik en emissie in oppervlaktewater' (2012) (pdf, 7,5 MB)

MIRA-AMS rapport 'Bodembalans van de Vlaamse landbouw, cijfers voor 2007-2009' (2011) (pdf, 1,37 MB)

Onderzoeksrapport 'Afbakening technologiegroepen voor dierlijke activiteiten ten behoeve van het SELES-model - technische beschrijving' (2008) (pdf, 716 KB)

Onderzoeksrapport 'Afbakening technologiegroepen voor dierlijke activiteiten ten behoeve van het SELES-model' (2008) (pdf, 1,03 MB)

Onderzoeksrapport 'Milieudruk in de landbouw op basis van gegevens van het Landbouwmonitoringnetwerk' (2008) (pdf, 610 KB)

Onderzoeksrapport 'Implementeerbaarheid van isolatieperimeters tussen percelen met transgene en niet-transgene maïs in de context van co-existentie in Vlaanderen' (2007) (1,5 MB)

Onderzoeksrapport 'Inschatting van het watergebruik in de landbouw op basis van nieuwe en geactualiseerde kengetallen per landbouwactiviteit' (2007) (pdf, 1,19 MB)

Onderzoeksrapport Nutriëntenexcretie door melkvee: coëfficiënten in dynamisch perspectief (2006) (PDF, 0,5 MB)

Onderzoeksrapport Toekomstverkenning landbouw en milieu: Het SELES-model (2006) (PDF, 1 MB)

Onderzoeksrapport Het driesporen-mestbeleid: evaluatie en toekomstverkenning (2004) (0,8 MB)

Onderzoeksrapport MIRANDA: Modulaire simulatie van mestafzetruimte (2004) (PDF, 1,1 MB)

Onderzoeksrapport Eco-efficiëntie: Wat is eco-efficiëntie en hoe eco-efficiënt is Vlaanderen (2003) (PDF, 1,5 MB)

Onderzoeksrapport Ruimtegebruik in Vlaanderen (2003) (PDF, 7,8 MB)

Onderzoeksrapport Bepaling van het verbruik van bestrijdingsmiddelen in de Vlaamse landbouw (2002) (PDF, 1 MB)

Onderzoeksrapport Bepaling van het energieverbruik in de Vlaamse land- en tuinbouw (2002) (PDF, 1,7 MB)

Andere publicaties

Landbouw - Milieudruk vraagt om brede waaier maatregelen (2007) (pdf, 1,16 MB)

Landbouw - Druk door nutriënten, biodiversiteit onder druk (2005) (PDF, 0,5 MB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht