Deel deze pagina

Verzenden

Energiesector

De Vlaamse energiesector bestaat hoofdzakelijk uit:

  • elektriciteitsbedrijven,
  • gasbedrijven en
  • petroleumraffinaderijen.

Ook de vroegere steenkoolwinningen en cokesovens horen bij deze sector, net als de bedrijven die voornamelijk biobrandstoffen produceren.

De activiteiten van deze energiesector veroorzaken milieuproblemen. Naast het gebruik van primaire energiebronnen (kolen, aardolie, aardgas, kernbrandstof en hernieuwbare energie) bepalen voornamelijk de emissies naar de lucht de milieudruk van de energiesector. Rationeel energiegebruik, beperking van energietransformatieverliezen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moeten toelaten deze milieudruk te beperken.

Omdat de energievraag de drijvende kracht is achter de activiteiten van de sector, geven we hier ook een algemeen beeld van het energiegebruik in Vlaanderen. Een beschrijving van het energiesysteem, met de wisselwerking tussen energievraag en energie-aanbod, heeft MIRA ook uitgewerkt in de Systeembalans 2017. Daarin wordt niet alleen de milieudruk gerelateerd aan energiegebruik en energieproductie & -verdeling in beeld gebracht, maar worden ook oplossingsrichtingen aangereikt voor een energietransitie richting een koolstofarme economie.

Om zicht te krijgen op de mogelijke evoluties in de komende decennia heeft MIRA eind 2009 de Milieuverkenning 2030 gepubliceerd. Daarin zijn drie scenario's uitgewerkt voor de energieproductie en het energiegebruik & de broeikasgasemissies in Vlaanderen tot 2030.

Voor het meest recente overzicht van de activiteiten in de energiesector en een actueel beeld van de bijhorende milieudruk kan u terecht in de indicatorfiches bij deze sector.

   
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

Figuren

Bron: MIRA (VMM)
Cijfers in Excel.


Indicatoren

Energiesector

Onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapport 'Modelleren van gedrag, technologiekeuze en kostendata in EVIV-LEAP' (2013) (pdf, 2,15 MB) - EVIV-LEAP is een model dat toelaat scenario's door te rekenen voor energiegebruik en -productie in Vlaanderen op (middel)lange termijn

Onderzoeksrapport 'Regionalisatie van Belgisch TIMES model ter uitvoering van langetermijnverkenningen voor energie en broeikasgasemissies in Vlaanderen' (2012) (pdf, 1,54 MB)

Achtergronddocument Energie (2011) (pdf, 6,39 MB)

Onderzoeksrapport 'Schadekosten van huidige en toekomstige elektriciteitsproductie in Vlaanderen - Schadekosten en inschatting aandeel externe kosten (2011) (pdf, 2,91 MB)

Onderzoeksrapport 'Analyse energiegegevens en CO2-emissies onder het Europese Emissiehandelsysteem (ETS) in vergelijking met totaal energieverbruik en CO2-emissies in Vlaanderen' (2010) (pdf, 890 KB)

Onderzoeksrapport 'Uitbreiding Milieukostenmodel voor Vlaanderen met vraag naar warmte en WKK-potentieel' (2008) (pdf, 1,56 MB)

Onderzoeksrapport 'Identificeren, kwantificeren en internationaal toetsen van responsindicatoren voor de sector industrie en energie' (2005) (pdf, 1 MB)

Onderzoeksrapport 'Internalisering van de externe kosten voor de productie en verdeling van electriciteit in Vlaanderen: samenvatting' (2005) (pdf, 900 KB)

Onderzoeksrapport 'Internalisering van de externe kosten voor de productie en verdeling van electriciteit in Vlaanderen' (2005) (pdf, 1 MB)

Onderzoeksrapport 'Decompositie-analyse van energie-indicatoren in Vlaanderen' (2004) (pdf, 1,8 MB)

Onderzoeksrapport 'Eco-efficiëntie: Wat is eco-efficiëntie en hoe eco-efficiënt is Vlaanderen?' (2003) (pdf, 1,5 MB)

Andere publicaties

Energie - een duurzame uitdaging (2007) (pdf, 517 KB)

Klimaatverandering - Hoogtij(d) in klimaatbeleid (2006) (pdf, 1,16 MB)

Transport - Alternatieven voor een milieuvriendelijker vervoer (2005) (pdf, 1,6 MB)

Energie - Zoektocht naar milieuvriendelijke energievormen (2005) (pdf, 518 KB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Terug naar overzicht